Съдържание

Новини

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДИРЕКТОРИТЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗПУО

С влизане в сила от 01.08.2016 г. на Закона за предучилищно и училищно образование (ЗПУО) в регистър БУЛСТАТ детските градини и училищата трябва да подадат заявление РБ-1 за промяна на обстоятелствата на гише (на хартиен носител) в службите по регистрация към Агенция по вписванията или по електронен път с електроннен подпис.

Попълва се Вид на вписване – промяна на обстоятелствата като се попълват задължително данни в следните полета от стр. 3 на заявлението:

-        Пълно/съкратено наименование – съгласно ЗПУО

-        Основание – ЗПУО

-        Документ: вид – закон, № - ДВ БР.79/13.10.15 г., дата  - 01.08.2016 г., автор на документ – Народно събрание, код по БУЛСТАТ  000695018

 

Общинските обслужващи звена (ОДК, ЦРД, ДК, УСШ), астрономическите обсерватории, планетариуми и ученическите общежития трябва да подадат заявление РБ-1 за промяна на обстоятелствата, вид на вписване – промяна на обстоятелствата като се попълнят данни в следните полета от стр. 3 на заявлението:

-        Пълно/съкратено наименование – съгласно чл. 32 от ЗПУО

-        Правна форма – ЦПЛР

-        Юридически статут – юридическо лице

-        Основание – ЗПУО

-        Документ: вид – закон, № - ДВ БР.79/13.10.15 г., дата  - 01.08.2016 г., автор на документ – Народно събрание, код по БУЛСТАТ  000695018

 

Националният дворец на децата, Държавният логопедичен център, ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици и държавните обслужващи звена трябва да подадат заявление за промяна на обстоятелствата,  вид на вписване – промяна на обстоятелствата като се попълнят данни в следните полета от стр. 3 на заявлението:

-        Пълно/съкратено наименование – съгласно чл. 32 от ЗПУО

-        Правна форма – специализирано обслужващо звено

-        Юридически статут – юридическо лице

-        Основание – ЗПУО

-        Документ: вид – закон, № - ДВ БР.79/13.10.15г., дата  - 01.08.2016г., автор на документ – Народно събрание, код по БУЛСТАТ  000695018

 

Заявител може да бъде представляващият/управляващият, адвокат с изрично пълномощно или упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно. Картите за идентификация не е необходимо да се връщат в службите по регистрация на Агенция по вписванията. Съгласно изменението и допълнението на закона за регистър БУЛСТАТ в сила от 01.05.2016 г. не се издават нови карти.

Дължима държавна такса - 10 лв.  

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам