Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД09-734/03.06.2015 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „старши експерт по професионално образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – София-град.

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

  • минимална образователно-квалификационна степен – „бакалавър”, придобита педагогическа
  • правоспособност и/или придобита професионално-квалификационна степен
  • минимален професионален опит – най-малко една година стаж като учител по професионална подготовка или
  • минимален ранг – V младши ранг
  • длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10
  • наименование на длъжностното ниво съгласно КДА - експертно ниво 6

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

  • висше образование от област и професионално направление съгласно включените в Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и съответстващо на професиите от Списъка на професиите за професионално образование и обучение
  • компютърни умения, владеене на чужд език.

3. Начин на провеждане на конкурса:

  • тест
  • интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

4.1. Заявление за участие в конкурс - Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)
4.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
4.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен
4.4. Копие от документи за придобита педагогическа правоспособност и/или придобита професионално-квалификационна степен
4.5. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
4.6. Други документи: за компютърни умения, за владеене на чужд език, др.

5. Срок и място за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението.

Краен срок – 18.06.2015 г. включително.

Документите се подават в РИО – София-град с адрес: гр. София, ул. „Антим I“ № 17, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа, лице за контакт Пламен Коларов, телефон 02/9356059.

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на РИО – София-град и електронните страници на РИО – София-град и на Министерството на образованието и науката.

7. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „старши експерт по професионално образование“ е да създава условия за провеждане на държавната политика в областта на професионалното образование и обучение, като осигурява методически, контролира, организира и координира професионалната подготовка в обучаващите институции, съдейства за провеждането на квалификационна дейност на директорите, помощник-директорите по учебно-производствената дейност и на учителите по професионална подготовка.
Преките задължения на старши експерта по професионално образование включват: координиране и инспектиране прилагането и изпълнението на държавните образователни изисквания в училищата за професионално образование и обучение на територията на областта; методическо и информационно осигуряване на професионалното образование и обучение в училищата; инспектиране и анализиране организацията на образователно-възпитателния процес по професионална подготовка в училищата; организиране прилагането на национални програми и стратегии и разработването на регионални програми и стратегии за развитие и усъвършенстване на институциите за професионално образование и обучение на територията на областта; координиране и участие в организацията за осъществяване и изпълнение на държавния план-прием; инспектиране провеждането на държавните изпити за придобиване на професионална квалификация и изпитите за удостоверяване на професионално обучение; подготвяне на становища и отговори на запитвания и жалби в рамките на дадените му компетенции.

8. Заплатата, определена за длъжността, е в границите от 380,00 лв. до 1150,00 лв.

9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

10. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: www1.government.bg/ras .

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам