Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-735/03.06.2015 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „младши експерт” в отдел „Управление на риска и контрол“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в Министерството на образованието и науката.

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

  • длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 11
  • наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 7
  • минимална образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по…“
  • владеене на минимум един от общопризнатите официални езици на Европейския съюз, освен майчиния, удостоверено със сертификат или друг официален документ, отговарящ минимум на ниво А2 по европейската езикова рамка
  • минимален професионален опит – не се изисква или
  • минимален ранг – V младши

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

  • специалност от професионално направление от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления „Икономика“.

3. Начин на провеждане на конкурса:

  • тест
  • интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
- Копие от документи за завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по…“
- Копие от документи, удостоверяващи професионалния опит на кандидата, ако има такъв: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
- Други документи: за владеене на чужд език и други по преценка на кандидата.

5. Срок и място за подаване на документи:

- Краен срок за подаване на документи – 19.06.2015 г. включително.

- Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Министерството на образованието и науката, Приемна, бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 18.30 часа.    

- Телефони за контакт: 02/9217 559 и 02/9217 607.

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – електронната страница на Министерството на образованието и науката.

7. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността е да подпомага дейността на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ (ГД СФМОП) в качеството ѝ на Управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Междинно звено по управлението на Приоритетни оси 3 и 4 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд, по-конкретно свързана с осъществяването на основните функции на отдел „Управление на риска и контрол“ в съответствие с действащата нормативна уредба.
Областите на дейност са, както следва: 1. Извършва предварителен контрол на процесите по договаряне и разплащане за гарантиране на съответствие с процедурите и нормативните изисквания на Европейската комисия и Република България в тази област; 2. Осъществява предварителен и последващ контрол на възлагания на обществени поръчки съгласно Закона за обществените поръчки  и други документи в тази област; 3. Подготвя становища за съществуващ финансов риск преди вземане на решения за поемане на финансови задължения или извършване на разходи от страна на ГД СФМОП; 4. Направлява процесите по управление на риска, възникнали нередности и администриране на държавни помощи.

8. Заплатата, определена за длъжността, е в границите от 380 до 1100 лв.

9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

10. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: www1.government.bg/ras .

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам