Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД09-786/11.06.2015 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „старши експерт” в отдел „Програмиране и договаряне“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ (ГД СФМОП) в Министерството на образованието и наукат.

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

 • длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 8
 • наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 4
 • минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“
 • минимален професионален опит – 2 години на длъжност в държавната администрация
  или
 • минимален ранг - IV младши
 • владеене на минимум един от общоприетите официални езици на Европейския съюз, освен майчиния, отговарящо минимум на ниво А2 съгласно Европейската езикова рамка

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

 • област на висшето образование „Социални, стопански и правни науки“ или „Природни науки, математика и информатика“, или „Хуманитарни науки“, или „Технически науки“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления.

3. Начин на провеждане на конкурса:

 • тест;
 • интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

4.1. Заявление за участие в конкурс - Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)
4.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
4.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен
4.4. Копие от сертификат или друг официален документ, удостоверяващ владеене на общоприет официален език на Европейския съюз
4.5. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, който се доказва със следните официални документи: трудова книжка; осигурителна книжка; служебна книжка; документи за извършване на дейност в чужбина, както други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
4.6. Други документи по преценка на кандидата.

5. Срок и място за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 25.06.2015 г. включително.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Министерството на образованието и науката, Приемна, гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, всеки работен ден от 9.00 до 18.30 часа.

Телефони за контакт: 02/9217 607 и 02/9217 559. .

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса  – електронната страница на Министерството на образованието и науката.

7. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „старши експерт“ в отдел ”Програмиране и договаряне” на ГД СФМОП е участие в разработването и изпълнението на комуникационен план за провеждането на дейности по комуникация и публичност за популяризирането на дейности на Министерството на образованието и науката по приоритетни оси 3 и 4 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” (ОП НОИР). Преки задължения на старши експерта са: участие в планирането, организирането и провеждането на инициативи за информиране и публичност относно дейността на ГД СФМОП по ОП РЧР и ОП НОИР; участие в комисии по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнители за провеждането на дейности, свързани с комуникация и публичност по ОП НОИР; изготвяне на анализи, отчети и доклади за проведени информационни кампании в страната; участие в процеса по набиране на външни оценители; участие в работата по подготовка на документацията за сключване на договори с бенефециенти по ОП РЧР и ОП НОИР; участие в осъществяването на оценителния процес по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП НОИР и ОП РЧР.

8. Заплатата, определена за длъжността, е в границите от 380.00 лв. до 1250.00 лв.

9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

10. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: www1.government.bg/ras .

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам