Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда (КТ), във връзка с чл. 37, ал. 3 и ал. 6 от Закона за народната просвета (ЗНП)

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „директор" на Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието (НИОКСО)

І. Кратко описание на длъжността и характера на работата:

Директорът на НИОКСО организира и координира дейностите по провеждане на национално ниво на политиката на Министерството на образованието и науката, свързана с провеждане на квалификационна дейност за кариерно развитие на педагогическите кадри и повишаване на организационната, управленската и финансовата компетентност на ръководните кадри в системата на образованието. Провежда обучение на директори и други лица в системата на училищното образование с цел подобряване на качеството и ефективността на управленския процес. Основните области на дейност на директора на НИОКСО са финансова и административно-управленска, като организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на института.

II. Изисквания към кандидатите:

1. Да са български граждани.

2. Да отговарят на изискванията на чл. 40, ал. 4 от ЗНП – да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, да не са лишени от правото да упражняват професията си и да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата и учениците.

3. Да не им е налагано дисциплинарно наказание  „уволнение” по чл. 188, т. 3 от КТ и трудовото им правоотношение да не е било прекратявано на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ или на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса, освен ако уволнението е отменено като незаконно по надлежния ред.

4. Да имат завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” от всички области на висшето образование и професионални направления, включени в Класификатора на областите на висшето образование и професионални направления.

5. Да имат най-малко 4 години опит на административна длъжност и/или опит в системата на образованието и науката.

6. Допълнителни умения и квалификация - компютърна грамотност, ползване на чужд език, познаване и прилагане на действащото законодателство, познаване и прилагане на законовите и подзаконовите нормативни актове в системата на средното образование, Кодекса на труда.

III. Начин на провеждане на конкурса:

1. Конкурсът се провежда в три етапа:

1.1. Допускане по документи.

1.2. Писмен изпит - тест.

1.3. Интервю.

2. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

3. Недопуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за съображенията за отказа.

4. Допуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за датата, часа на започване и мястото за провеждане на конкурса.

5. Писменият изпит включва решаване на тестови задачи и/или казуси, свързани с прилагането на нормативната уредба, действаща в системата на народната просвета, и със специфичното съдържание на функциите и отговорностите на длъжността „директор” на обслужващо звено.

6. Председателят на конкурсната комисия, преди започването на писмения изпит, запознава кандидатите със системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста.

7. Решаването на теста е анонимно.

8. Председателят на комисията уведомява кандидатите за резултатите от теста, като на допуснатите до интервю кандидати писмено се съобщават датата, мястото и часът на провеждането му.

9. Интервюто се провежда по определен график, като кандидатите се подреждат по азбучен ред.

10. Председателят на комисията, преди започването на интервюто, запознава кандидатите със системата за определяне на резултатите.

11. Комисията оценява кандидатите по следните критерии:

11.1. Компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативните актове (разбиране и ползване на основните нормативни актове при изпълнение на задачите в рамките на длъжността „директор” на обслужващо звено).

11.2. Управленска компетентност (способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати, способност за разрешаване на проблеми, за вземане на управленски решения и за обосноваване на средства за тяхното осъществяване).

11.3. Организационна компетентност (способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване на изпълнението на приоритетни задачи).

11.4. Комуникационна компетентност (умения да се отговаря конкретно, а не общо на въпросите; наличие на добър професионален изказ; умения за мотивиране и убеждаване).

IV. Необходими документи за участие в конкурсa:

1. Заявление до министъра на образованието и науката с професионални мотиви за заемане на длъжността.

2. Документ за самоличност (копие).

3. Професионална автобиография.

4. Диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висшето образование „магистър” (копиe).

5. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит -  трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия).

6. Документ за медицински преглед (карта за предварителен медицински преглед), когато са изтекли повече от три месеца от последното прекратяване на трудовото/служебното правоотношение на кандидата.

7. Бележка, че кандидатът не се води на диспансерен учет за психично заболяване.

8. Свидетелство за съдимост в срок на валидност (може и копие).

9. Копия на документи за научно звание, научна степен и за професионално-квалификационна степен, ако кандидатът притежава такива.

10. Копия на документи за компютърна грамотност и за владеене на чужд език, ако кандидатът притежава такива.

Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.

Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

V. Срок и място за подаване на документите:

Документите се подават в сградата на Министерство на образованието и науката, адрес: гр. София, Приемна, бул. „Княз Дондуков” № 2А, всеки работен ден от 9.00 до 18.30 часа, телефон за контакт 02/9217559 и 02/9217 619, в едномесечен срок от публикуването на обявата за конкурса.

 

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам