Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „държавен експерт” в отдел „Държавна собственост”, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки”, Министерството на образованието и науката

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД 09-812/18.06.2015 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Калинка Александрова Дерекова

2. Мариян Дяков Дяков

3. Невяна Любомирова Йонова

4. Мая Стоянова Лулчева

5. Ирина Иванова Донева

6. Борислав Климентов Стоянов

7. Станка Василева Методиева

8. Мариана Иванова Попова

9. Яне Асенов Гушев

10. Жана Василева Антонова

11. Любомир Йорданов Димитров

12. Георги Тодоров Димитров

13. Жасмина Георгиева Симеонова

14. Мима Стоянова Чалева

15. Георги Петров Кирков

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 21.07.2015 г. в 10.00 часа за решаване на тест в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 21.07.2015г. в 14.00 часа, в зала  на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2 А.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 21.07.2015 г. от 14.30 часа в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

ІІ. Не допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Зорница Вълкова Михалова

Основание за недопускане - Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители - представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за наличие на:  минимален професионален опит 5 години придобит в областта на управлението на собствеността или минимален ІI младши ранг, необходими за заемане на длъжността.

  1. Илона Руменова Соличка

Основание за недопускане - Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители - представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за наличие на:  минимален професионален опит 5 години придобит в областта на управлението на собствеността или минимален ІI младши ранг, необходими за заемане на длъжността.

  1. Антоанета Здравкова Славчева

Основание за недопускане - Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители - липсва удостоверение за признаване на придобито висше образование съгласно действащото законодателство на Република България в чуждестранно висше училище или минимален ІI младши ранг, необходими за заемане на длъжността.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам