Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-1006/27.07.2015 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „старши експерт” в отдел „Външни европейски програми“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в Министерството на образованието и науката

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

  • длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 8
  • наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 4
  • минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“
  • минимален професионален опит – 2 години в областта на администрацията и/или образованието и/или работа по проекти и/или работа с международни институции или
  • минимален ранг – IV младши.

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

  • специалност от област на висше образование от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления „Социални, стопански и правни науки“
  • много добро ниво на владеене на английски език (минимално ниво по Европейската езикова рамка В2); владеенето на френски език е предимство

3. Начин на провеждане на конкурса:

  • тест
  • интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
- Копие от документи за завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“
- Копие от документи, удостоверяващи професионалния опит на кандидата: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
- Други документи: за владеене на чужд език и други по преценка на кандидата.

5. Срок и място за подаване на документи:

 - Краен срок за подаване на документи – 10.08.2015 г. включително.

- Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Министерството на образованието и науката, Приемна, бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.    

- Телефони за контакт: 02/9217 559 и 02/9217 607.

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – електронната страница на Министерството на образованието и науката. /www.mon.bg/.

7. Кратко описание на длъжността:

Основна цел на длъжността: Осъществява дейността на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в съответствие с политиката на МОН, в качеството й на Изпълнителна агенция по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП), свързана с осъществяването на дейностите на отдела по програма BG06 „Деца и младежи в риск“. Подпомага дейността по отношение на контакти с офиса на ФМ на ЕИП, Национално координационно звено, програмния партньор Съвет на Европа. Подпомага работата по публичността на информацията относно ФМ на ЕИП, съдейства при извършване на проверки на място, верификация на отчетните доклади на проектните изпълнители и поддържането на база данни с информация. Подпомага работата на целия отдел с работни преводи от и на английски/френски език.

8. Заплатата, определена за длъжността, е в границите от 380 до 2050 лв. (при назначаване индивидуалната основна месечна заплата ще бъде определена съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).

9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

10. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: www1.government.bg/ras .

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам