Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-1040/03.08.2015 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в отдел „Управление на риска и контрол“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“, Министерството на образованието и науката.

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

  • длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 6
  • наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 2
  • минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“
  • минимален професионален опит – 4 години придобит по специалността и/или стаж, придобит в административна структура, свързана с провеждането на държавната политика в областта на образованието и/или опит в работа по обществените поръчки и/или опит в работа по проекти, финансирани от Европейския съюз (ЕС)
  • владеене на минимум един от общопризнатите официални езици в ЕС освен майчиния, удостоверено със сертификат или друг официален документ, отговарящ на минимум ниво А2 от Европейската езикова рамка или
  • минимален ранг - III младши

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

  • професионално направление от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления „Социални, стопански и правни науки“
  • компютърни умения – работа с MS Office, Internet

3. Начин на провеждане на конкурса:

  • тест
  • интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
- Копие от документи за завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“
- Копие от документи, удостоверяващи професионалния опит на кандидата: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
- Други документи: за компютърни умения, владеене на английски език и други по преценка на кандидата

5. Срок и място за подаване на документи:

- Краен срок за подаване на документи – 20.08.2015 г. включително.

- Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, приемна, бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.    

- Телефони за контакт: 02/9217 552 и 02/9217 619.

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – електронната страница на Министерството на образованието и науката. /www.mon.bg/.

7. Кратко описание на длъжността:

Главният експерт в отдел „Управление на риска и контрол“ подпомага дейността на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в качеството и на управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) и Междинно звено по управлението на Приоритетни оси 3 и 4 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, свързана с осъществяването на основните функции на отдел „Управление на риска и контрол“ в съответствие с действащата нормативна уредба.
Областите на дейност са свързани с предварителен контрол на процесите по договаряне и разплащане за гарантиране на съответствие с процедурите и нормативните изисквания на Европейската комисия и Република България в тази област. Осъществява предварителен и последващ контрол на възлагания на обществени поръчки съгласно Закона за обществените поръчки и други нормативни документи в тази област. Направлява процесите по управление на риска, възникнали нередности и администриране на държавни помощи.

8. Заплатата, определена за длъжността, е в границите от 410.00 до 2300.00 лв (при назначаване индивидуалната основна месечна заплата ще бъде определена съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).

9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

10. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: www1.government.bg/ras .

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам