Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД09-1172/21.08.2015 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „началник на отдел”, отдел „Подкрепа на развитието. Специални училища. Интеграция“ (ПРСУИ), дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“, Министерството на образованието и науката.

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

  • длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 5
  • наименование на длъжностното ниво по КДА – ръководно ниво 5Б
  • минимална образователно-квалификационна степен „магистър“
  • минимален професионален опит – 5 години на експертна или ръководна длъжност в областта на образованието; опит в създаването и актуализирането на нормативни актове; опит в дейностите, свързани с подпомагане на обучението, образованието и социалното включване на децата и учениците със специални образователни потребности, децата и учениците с хронични заболявания, учениците с девиантно поведение или
  • минимален ранг II младши.

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

  • професионално направление на висшето образование „Теория и управление на образованието” или „Педагогика”, или „Администрация и управление”, или „Право” съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления
  • компютърни умения MS Office, Internet..

3. Начин на провеждане на конкурса:

  • тест
  • интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

4.1. Заявление за участие в конкурс - Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)
4.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
4.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „магистър”
4.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, който се доказва със следните официални документи: трудова книжка; осигурителна книжка; служебна книжка; документи за извършване на дейност в чужбина, както други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
4.5. Други документи: за компютърни умения, други  по преценка на кандидата.

5. Срок и място за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 07.09.2015 г. включително.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Министерството на образованието и науката, Приемна, гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа. Телефони за контакт: 02/9217 607 и 02/9217 619.

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – електронната страница на Министерството на образованието и науката. /www.mon.bg/.

7. Кратко описание на длъжността:

Началникът на отдел ПРСУИ подпомага министъра на образованието и науката за осъществяване на държавната политика по образованието; организира, координира и контролира реализирането на държавната политика, отнасяща се до подкрепата за развитие и интеграцията, чрез осигуряване на: възможности за достъп до образование и интегрирано обучение на деца и ученици със специални образователни потребности, деца и ученици с хронични заболявания; възможности за достъп до образование и качествено обучение на деца и ученици от етническите малцинства, от семейства на бежанци и на мигранти; възможности за подрепа на обучението на деца и ученици в специални детски градини и училища.
Областите на дейност на началника на отдел ПРСУИ са свързани с планиране, координиране и контролиране на дейността на експертите от отдела; анализиране и подготвяне на предложения за решения на управленски проблеми и методологически въпроси; осъществяване на координация между администрациите за реализиране на държавната политика по отношение на дейностите от компетенциите на отдела.

8. Заплатата, определена за длъжността, е в границите от 470.00 лв. до 2600.00 лв. (при назначаване индивидуалната основна месечна заплата ще бъде определена съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).

9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

10. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: www1.government.bg/ras .

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам