Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК с допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „държавен експерт” в отдел „Програмиране и договаряне”, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“

Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД09-1100/07.08.2015 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Даниела Велкова Стоянова
 2. Биляна Дакова Йорданова
 3. Минка Атанасова Гичева-Ганева
 4. Борислава Микова Стоянова
 5. Иванка Господинова Вангелова
 6. Диана Иванова Минчева-Додова
 7. Донка Пенчева Пенчева
 8. Веселина Манолова Будинарска-Тюфекчиева
 9. Ели Леон Анави
 10. Анелия Захариева Генова
 11. Красимир Апостолов Кръстенов
 12. Ваня Георгиева Стоянова-Трайкова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 08.10.2015 г. в 09.30 часа за решаване на тест в залата на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, ул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 08.10.2015 г. в 13.50 часа, в залата на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2А.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 08.10.2015 г. от 14.00 часа, в залата на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

ІІ. Не допускат до конкурс следните кандидати:

1. Любомир Йорданов Димитров
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители - представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията съгласно обявата за наличие на минимален професионален опит 5 години, придобит в административна структура, свързан с провеждането на държавната политика в областта на образованието, опит в работата по проекти, финансирани от Европейския съюз и минимален ранг ІІ младши ранг, необходими за заемане на длъжността.

2. Цветомира Стоянова Маринова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители - представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията съгласно обявата за наличие на минимален професионален опит 5 години, придобит в административна структура, свързан с провеждането на държавната политика в областта на образованието, опит в работата по проекти, финансирани от Европейския съюз и минимален ранг ІІ младши ранг, необходими за заемане на длъжността.

3. Стефка Георгиева Захариева
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители - представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията съгласно обявата за наличие на минимален професионален опит 5 години, придобит в административна структура, свързан с провеждането на държавната политика в областта на образованието, опит в работата по проекти, финансирани от Европейския съюз и минимален ранг ІІ младши ранг, необходими за заемане на длъжността.

4. Петър Дечков Дяков
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители - представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията съгласно обявата за наличие на минимален професионален опит 5 години, придобит в административна структура, свързан с провеждането на държавната политика в областта на образованието, опит в работата по проекти, финансирани от Европейския съюз и минимален ранг ІІ младши ранг, необходими за заемане на длъжността.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам