Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК с допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт” в дирекция „Квалификация и кариерно развитие”

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД 09-1171/21.08.2015 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Росица Димитрова  Даскалова
 2. Стефка Илиева Тодорова
 3. Стефка Александрова Душанова
 4. Валя Иванова Ангелова
 5. Зорница Серафимова Ангелова
 6. Венциела Димитрова Йончева-Иванова
 7. Светла Пролетцинова Иванова
 8. Йорданка Димитрова Трайкова
 9. Маргарита Петрова Петрова
 10. Георги Живков Георгиев
 11. Атанаска Костадинова Мутафчиева
 12. Лилия Апостолова Желязкова
 13. Даниела Цветанова Лазарова
 14. Елена Петева Чичева
 15. Юлияна Георгиева Палазова
 16. Биляна Дакова Йорданова
 17. Мария Любенова Денизова
 18. Клара Павлова Милошева
 19. Даниела Петрова Танкулова-Васкова
 20. Блага Аспарухова Христова
 21. Добринка Димитрова Миланова
 22. Татяна Георгиева Атанасова
 23. Лиляна Валериева Панкова
 24. Лилия Стоянова Яшова
 25. Десислава Емилова Тонова
 26. Десислава Райкова Джурова-Алексиева
 27. Катя Николова Спасова
 28. Ремдие Сеид Ибрям
 29. Красимира Стоянова Толина
 30. Вилия Иванова Великова
 31. Къдрушка Албенова Беева
 32. Адриана Атанасова Миленова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 29.09.2015 г. в 1030 часа за решаване на тест, в сградата на Център за подготовка на ученици за олимпиади, бул. "Драган Цанков" 21А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 29.09.2015 г. в 17.00 часа, в Приемна – партерен етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2А.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 30.09.2015 г. от 10.00 часа в зала 3 на VII етаж и на 01.10.2015 г. от 10.00 часа в зала 4 на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

ІІ. Не допускат до конкурс следните кандидати:

Мариана Милчева Асенова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители: -  представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността - минимален професионален опит 4 години придобит на експертна, ръководна и/или учителска/преподавателска длъжност в системата на образованието или във висше училище, както и на експертна длъжност в държавната администрация или минимален ранг III младши.


Надя Василева Иванова
Основание за недопускане
Не е спазено изискването посочено в т. 5 от обявлението за конкурса за длъжността „главен експерт“ в дирекция „Квалификация и кариерно развитие“, „документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуването на обявлението“. Документите са подадени чрез куриерска фирма „ЕКОНТ експрес“, като са подадени и приети във фирмата на 04.09.2015 г. в 14:00 часа  и са получени в МОН, Приемна на 07.09.2015 г., поради което на лицето не е предоставена длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и не са връчени „Пречки за назначаване на държавна служба съгласно Закона за държавния служител“ (чл. 7, ал. 2 от ЗДСл).

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам