Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-1276 / 08.09.2015 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „старши експерт по чуждоезиково обучение” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Благоевград.

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

 • длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията
  (КДА) – 10
 • наименование на длъжностното ниво съгласно КДА - експертно ниво 6
 • минимална образователно-квалификационна степен – „бакалавър” с професионална квалификация „учител“ по предмет (предмети) от културно-образователната област ”Чужди езици“
 • минимален професионален опит – най-малко 1 година стаж като учител по предмет от културно-образователната област ”Чужди езици“ или
 • минимален ранг – V младши ранг

  Допълнителни изисквания:
 • висше образование съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления – област „Хуманитарни науки“, професионално направление „Филология“ - английска/испанска/италианска/немска/френска/руска филология или Приложна лингвистика с педагогическа насоченост

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

 • компютърни умения – работа с MS Office.

3. Начин на провеждане на конкурса:

 • тест
 • интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

4.1. Заявление за участие в конкурс - Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)
4.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
4.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър”
4.4. Копие от документи за придобита професионална квалификация „учител“ по предмет (предмети) от културно-образователната област ”Чужди езици“
4.5. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
4.6. Други документи: за компютърни умения, др.

5. Срок и място за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението.

Краен срок – 28.09.2014 г. включително.

Документите се подават в РИО – Благоевград с адрес: гр. Благоевград, ул. „Тракия” № 2,
ет. 3, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа, лице за контакт Здравка Тодорова, телефон 073/88 52 70.

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на РИО – Благоевград и електронните страници на РИО – Благоевград и на Министерството на образованието и науката /www.mon.bg/.

7. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността е да създава условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на областта, като подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на началника на регионалния инспекторат по образованието чрез организационно-методическа дейност и чрез инспектиране на образователно-възпитателния процес по предметите от културно-образователната област (КОО) „Чужди езици”. Областите на дейност, определящи задълженията на старшия експерт по чуждоезиково обучение, са координиране, инспектиране, планиране, анализиране, организиране, методическо осигуряване, консултиране и подпомагане организирането на дейности за повишаване на квалификацията на учителите по предмети от КОО „Чужди езици”.

8. Размер на основната месечна заплата, определена за длъжността от 380,00 лв.
до 1900,00 лв.  

9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

10. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: www1.government.bg/ras .

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам