Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-1542/19.10.2015 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „държавен експерт” в отдел „Обществени поръчки и плащания“ (ОПП), дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“ (ДСОП) в Министерството на образованието и науката

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове:

  • длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 5
  • наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 1Б
  • минимална образователно-квалификационна степен „магистър“
  • минимален професионален опит – 5 (пет) години юридически опит и/или опит в области и дейности, касаещи сферата на дейност на отдел „Обществени поръчки и плащания“ или минимален ранг IІ младши

1.2. Допълнителни изисквания:

  • висше образование от професионално направление „Право“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

  • компютърни умения MS Office, Internet
  • познаване на нормативните актове, свързани с изпълняваната работа

3. Начин на провеждане на конкурса:

  • тест
  • интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

4.1. Заявление за участие в конкурс - Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)
4.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
4.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“
4.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, който се доказва със следните официални документи: трудова книжка; осигурителна книжка; служебна книжка; документи за извършване на дейност в чужбина, както други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
4.5. Други документи: за компютърни умения и други по преценка на кандидата

5. Срок и място за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 30.10.2015 г. включително.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Министерството на образованието и науката, Приемна, гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа. Телефони за контакт: 02/9217 607 и 02/9217 559.

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – електронната страница на Министерството на образованието и науката. /www.mon.bg/.

7. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „държавен експерт“ в отдел ОПП е: подпомага  началника на отдела и директора на дирекцията при организирането и осъществяването на всички дейности, свързани с подготовката и възлагането на обществени поръчки в МОН; планира и реализира дейности за подготовка, възлагане, изпълнение и приключване на обществени поръчки в сферата на неговите компетентности, като в действията си се ръководи изцяло от принципите на държавност, законосъобразно изпълнение на служебните задължения и спазва етиката за поведение държавния служител; изготвя анализи и становища по предложения за промени в прилаганата нормативна уредба (ЗОП и ППЗОП) или в подготовката на нова такава.

8. Заплатата, определена за длъжността, е в границите от 440,00 до 2450,00 лв. (при назначаване индивидуалната основна месечна заплата ще бъде определена съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).  

9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

10. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: www1.government.bg/ras .

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам