Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-1519/14.10.2015 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „началник на отдел”, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” (АПФСИО) в Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Стара Загора.

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

  • длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 7
  • наименование на длъжностното ниво по КДА – ръководно ниво 7А
  • минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър
  • минимален професионален опит – 4 години, придобит в области на дейност, свързани с административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване, както и с анализ, контрол и координация на управленската дейност на директорите на училища, детски градини и обслужващи звена, извършващи дейност, свързана с осъществяване на държавната образователна политика или
  • минимален ранг - ІІІ младши

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

  • професионално направление на висшето образование съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления
  • компютърни умения – работа с MS Office.

3. Начин на провеждане на конкурса:

  • тест
  • интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

4.1. Заявление за участие в конкурс - Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)
4.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
4.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен
4.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
4.5. Други документи: за компютърни умения, др..

5. Срок и място за подаване на документи:

Документите се подават лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението.

Краен срок – 02.11.2015 г., вкл.

Документите се подават в Регионалния инспекторат по образованието – Стара Загора,
гр. Стара Загора, ул. „Барейро” № 9, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа, лице за контакт Динка Делева, телефон 042/621958.

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на Регионалния инспекторат по образованието – Стара Загора, електронните страници на РИО – Стара Загора и МОН /www.mon.bg/.

7. Кратко описание на длъжността:

Началникът на отдел АПФСИО организира, координира, контролира и отговаря за изпълнението на основните функции и специфичните дейности на отдела във връзка с осигуряването на административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване на дейността на регионалния инспекторат по образованието, организира и контролира дейностите по управление на човешките ресурси, участва при осъществяване на контролната дейност на РИО на дейността на детските градини, училищата и обслужващите звена на територията на областта.

8. Размер на основната месечна заплата за длъжността – от 410,00 лв. до 2250,00 лв.  

9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

10. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: www1.government.bg/ras .

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам