Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК с допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по обществени науки и гражданско образование”  в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието – Стара Загора

Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД 09-1504/09.10.2015 г. на министъра на образованието и науката реши:

І. Допускат се до конкурс следните кандидати:

  1. Валентин Колев Узунов;
  2. Александър Русев Русев;
  3. Стефан Цветанов Цветков;
  4. Светлана Бакоева Владева-Николова;
  5. Мария Стефанова Цоловска;
  6. Илиан Димитров Николов;
  7. Мартин Динков Ранчев;
  8. Динко Христов Стоянов

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 13.11.2015 г. в 10.00 часа за решаване на тест в зала на VІІ етаж, сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 13.11.2015 г. от 14.30 часа, сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2 А, зала на VII етаж.

Интервюто ще се проведе на 13.11.2015 г. от 15.00 часа в зала на VІІ етаж, сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

ІІ. Не допуска до конкурс следните кандидати:

Мирослав Тенев Попов
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители - не притежава минимално изискуемия  професионален опит – най-малко 1 година стаж като учител по история или по география, или по философия или V младши ранг.

Лилия Олег Кашукеева
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители -  представените документи не удостоверяват минимална образователно-квалификационна степен - „бакалавър“ с професионална квалификация „учител по история”, „учител по география”, „учител по история и география”, „учител по история и философия”, „учител по философия”,професионално направление от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления: История и археология или Науки за земята, или Философия, или Педагогика на обучението по география, или Педагогика на обучението по история, или Педагогика на обучението по философия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам