Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК с допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт” (за дейностите в областта на обучението по биология и здравно образование) в отдел „Общо образование”, дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД 09-1663/12.11.2015 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Петя Иванова Иванова
  2. Ирина Борисова Костадинова
  3. Атанас Томов Згуров
  4. Любов Йорданова Домбева

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 07.12.2015 г. в 10,00 ч. за решаване на тест в залата на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 07.12.2015 г. в 14,00 часа, в залата на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2 А.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 07.12.2015 г. от 14,30 часа в залата на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

ІІ. Не се допуска до конкурс кандидата:

Ина Валериева Дикова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители - Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за придобито висше образование от професионално направление „Биологически науки“ на област „Природни науки, математика и информатика“ или професионално направление „Педагогика на обучението по биология“ на област „Педагогически науки“ от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, необходими за заемане на длъжността, съгласно обявлението за конкурса - т. 1.2. Други изисквания.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

 

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам