Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-1847/16.12.2015 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „младши експерт” в отдел „Разработване и актуализиране на нормативни документи и програми”, дирекция „Висше образование“, Министерство на образованието и науката (МОН).

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове:

  • длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 11
  • наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 7
  • минимална образователно-квалификационна степен - „професионален бакалавър по...“
  • минимален професионален опит – не се изисква или минимален ранг V младши (ако кандидатът притежава такъв)

1.2. Допълнителни изисквания:

  • професионално направление на придобитото висше образование „Администрация и управление“ от област „Социални, стопански и правни науки“ от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления
  • ползване на английски език
  • високо ниво на компютърни умения за работа с основните програмни продукти – Word, Excel, PowerPoint и др.

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

  • отлични комуникативни умения

3. Начин на провеждане на конкурса:

  • тест
  • интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

4.1. Заявление за участие в конкурс - Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)
4.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
4.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен
4.4. Други документи: за владеене на чужд език, за компютърни умения, за трудов/служебен стаж във връзка с установяване на професионален опит, ако има такъв, други по преценка на кандидата.

5. Срок и място за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 04.01.2016 г. включително.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на МОН, Приемна, гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа. Телефони за контакт: 02/9217 607 и 02/9217 559.

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – електронната страница на Министерството на образованието и науката /www.mon.bg/.

7. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „младши експерт“ в отдел РАНДП, дирекция „Висше образование“ е оказване на подкрепа на по-високите длъжностни нива чрез събиране и систематизиране на информация, обработка на бази данни, чрез проучване и обобщаване на различни практики, разглеждане на конкретни проблеми и предлагане на решения във връзка с дейността на отдела. Областите на дейност на длъжността обхващат: оперативни дейности, пряко свързани с функциите на дирекцията; събиране и обработване на информация, получена от висши училища, научни организации, министерства и ведомства; подготвяне на справки, отчети и предложения, които да послужат при вземане на решения от по-високите длъжностни нива; опериране с бази данни, касаещи работата на дирекцията; разработване и предлагане на алтернативни решения по конкретно поставени проблеми.

8. Заплатата, определена за длъжността, е в границите от 380,00 лв. до 1800,00 лв. (при назначаване индивидуалната основна месечна заплата ще бъде определена съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).  

9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

10. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: www1.government.bg/ras .

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам