Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК с допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „началник на отдел” в отдел ”Разработване и актуализиране на нормативни документи и програми”, дирекция „Висше образование”, Министерството на образованието и науката

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД 09-3/07.01.2016 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Не допуска до конкурс следните кандидати:

1. Радослав Христов Кръстев
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:
1. Не е представен документ за владеене на чужд език по т. 4.5. от обявлението
2. Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията, необходими за заемане на длъжността съгласно обявлението за конкурса:
- придобит минимален професионален опит 5 години в областта на образованието и притежаван минимален ранг ІІ младши по т. 1.1. от обявлението
- владеене на английски език на ниво В2 – С1 съгласно ОЕЕР по т. 1.2. от обявлението.

2. Лазар Стефанов Петров
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители - представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията, необходими за заемане на длъжността съгласно т. 1.1. от обявлението за конкурса:
- придобит минимален професионален опит 5 години в областта на образованието
- притежаван  минимален ранг ІІ младши

3. Иван Павлов Станоев
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители - представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията, необходими за заемане на длъжността съгласно т. 1.1. обявлението за конкурса:
- придобит минимален професионален опит 5 години в областта на образованието
- притежаван минимален ранг ІІ младши

ІІ. Няма допуснати до конкурс кандидати

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

 

Странична навигацияКонтакти

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам
ОП НОИР
Horizon 2020