Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-53/21.01.2016 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС за  длъжността  „старши експерт” в дирекция „Международно и европейско сътрудничество“ (МЕС), Министерство на образованието и науката (МОН)

Брой работни места, за които се обявява конкурс –  1 работно място за заемане на основание чл. 15 от Закона за държавния служител –  служебно правоотношение по заместване на държавен служител, който отсъства от работа повече от три месеца.

1. Изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове:

  • длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 8
  • наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 4
  • минимална образователно-квалификационна степен - „бакалавър“
  • минимален професионален опит – минимум 2 години в областта на европейските въпроси и международната дейност или минимален ранг ІV младши

1.2. Допълнителни изисквания:

  • задължително владеене на английски език на минимум ниво В2 по Общата европейска езикова рамка, удостоверено с диплома или сертификат
  • добри компютърни умения

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

  • предпочитана специалност на висшето образование: Международни отношения и др. специалности от професионално направление „Политически науки“, Международни икономически отношения, специалности от професионално направление „Филология“ от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления
  • владеене на втори чужд език (освен английски език), удостоверено с диплома или сертификат

3. Начин на провеждане на конкурса:

  • тест
  • интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

4.1. Заявление за участие в конкурс - Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)
4.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
4.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен
4.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
4.5. Други документи: диплома или сертификат за владеене на чужд език; за компютърни умения, други по преценка на кандидата

5. Срок и място за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 08.02.2016 г. включително.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на МОН, Приемна, гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа. Телефони за контакт: 02/9217 607 и 02/9217 559.

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – електронната страница на Министерството на образованието и науката /www.mon.bg/.

7. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „старши експерт“ в дирекция МЕС е да подпомага подготовката, организацията и координацията на дейностите, свързани с изпълнението на съответните ангажименти, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз и двустранното и многостранно сътрудничество в областта на образованието и науката. Областите на дейност са: 1. Подпомагане участието на Република България в процеса на вземане на решения в изпълнение на европейските политики в областта на образованието, обучението, взаимното признаване на професионални квалификации и науката; 2. Участие в дейности, свързани с координацията и успешното осъществяване на международната дейност на МОН.

8. Заплатата, определена за длъжността, е в границите от 420.00 лв. до 2050.00 лв.  (при назначаване индивидуалната основна месечна заплата ще бъде определена съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).  

9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

10. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: www1.government.bg/ras .

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам