Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-333 от 23.03.2016 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в отдел „Регулиране на труда и финансова децентрализация“, дирекция „Финанси“ в Министерството на образованието и науката

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Изисквания за заемане на длъжността
1.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове:

  • длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 6
  • наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 2
  • минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“
  • минимален професионален опит – 4 години, придобит в областта на организацията, финансирането и счетоводното обслужване на системата на образованието или
  • минимален ранг – III младши

1.2. Допълнителни изисквания:

  • специалност от професионално направление „Икономика“ от област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления           

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

  • отлична компютърна грамотност Excel, Word, PowerPoint;
  • допълнително предимство е владеенето на английски език на ниво В1 съгласно общата европейска езикова рамка;

3. Начин на провеждане на конкурса:

  • тест
  • интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/;
- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
- Копие от документи за завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалност от професионално направление „Икономика“;
- Копие от документи, удостоверяващи трудовия/служебния стаж на кандидата: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.);
- Други документи: за компютърни умения, владеене на английски език и други по преценка на кандидата.

5. Място и срок за подаване на документи:

- Краен срок за подаване на документи – 04.04.2016 г. включително.

- Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Министерството на образованието и науката, Приемна, бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.    

- Телефони за контакт: 02/9217 559 и 02/9217 607.

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – електронната страница на Министерството на образованието и науката /www.mon.bg/.

7. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „главен експерт“ в отдел „Регулиране на труда и финансова децентрализация“, дирекция „Финанси“ е свързана с изготвяне на анализи, прогнози, становища и консултации по прилагането на нормативните актове в областта на провежданата политика за финансовото осигуряване на делегираните от държавата дейности по образованието; участие в изготвянето на нормативни актове, свързани с финансовата децентрализация на системата на предучилищното и училищното образование.

Областите на дейност включват консултации по прилагането на нормативните актове, свързани с организация на дейностите по финансовото осигуряване на делегираните от държавата дейности по образованието в съответствие със законовите и подзаконови нормативни актове и специфичните нормативни актове в областта на образованието; координация на прилагането на нормативната уредба за нормиране и заплащане на труда в системата на средното образование; анализ, разработване и предложения за вземане на управленски решения в областта на децентрализацията на управлението и делегиране на правомощия при управление на образователните институции; организация и координация на дейността по прилагане, разширяване на обхвата и усъвършенстване на системата на делегираните бюджети в областта на средното образование.

8. Минимален размер на основната заплата, определен за длъжността 420.00 лв. (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението)

9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

10. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам