Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-446/13.04.2016 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „главен юрисконсулт” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието – София град

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове:

  • длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 8
  • наименование на длъжностното ниво съгласно КДА – експертно ниво 4
  • минимална образователно-квалификационна степен – „магистър“, присъдена професионална квалификация „Юрист“ и придобита юридическа правоспособност
  • минимален професионален опит – 3 години придобит в области на дейност, за които се изисква юридическо образование или
  • минимален ранг - IV младши

1.2. Допълнителни изисквания

  • професионално направление „Право“ от област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“ от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

  • добри компютърни умения, работа с MS Office, Internet

3. Начин на провеждане на конкурса:

  • тест
  • интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

4.1. Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
4.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
4.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“
4.4. Копие от документи за присъдена професионална квалификация „Юрист“ и придобита юридическа правоспособност
4.5. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
4.6. Други документи: документ за компютърни умения и др.

5. Място и срок за подаване на документи:

Краен срок – 25.04.2016 г. вкл.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Регионален инспекторат по образованието – София град, ул. „Антим I” № 17, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа, лице за контакт Пламен Коларов, главен специалист-човешки ресурси, телефон 02/935-60-59.

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на Регионалния инспекторат по образованието – София град, електронните страници на РИО – София град и МОН /www.mon.bg/.

7. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „главен юрисконсулт” е осъществяване на процесуалното представителство, изразява становища и прави предложения за решаване на правни въпроси, свързани с дейността на регионалния инспекторат по образованието. Областите на дейност са свързани с оказване на правна помощ за законосъобразно осъществяване на правомощията на началника на РИО, осъществяване на процесуално представителство пред съда, изготвяне на правни становища по постъпили молби, жалби и сигнали. Отговаря за законосъобразното съставяне на трудовите договори и други актове, свързани с възникване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения със служителите, работещи по трудов договор в РИО и на директорите на общинските училища и обслужващи звена.

8. Минимален размер на основната заплата, определен за длъжността 420.00 лв.
(Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението)

9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

10. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам