Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА за мобилност – преминаване на държавна служба в друга администрация

по реда и при условията на чл. 81а или 81б от Закона за държавния служител (процедурата е приложима само за държавни служители, чиито срок за изпитване е изтекъл и отговарят на минималните и специфични изисквания, посочени по-долу, като по чл. 81б от ЗДСл служебното правоотношение следва да е и безсрочно) за длъжността „Главен юрисконсулт” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“, Регионален инспекторат по образованието – Стара Загора с работно място гр. Стара Загора, ул."Барейро" № 9.

Основни задължения на длъжността „Главен юрисконсулт” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“, Регионален инспекторат по образованието – Стара Загора:

 1. Оказване на правна помощ за законосъобразно осъществяване на правомощията на началника на регионалния инспекторат по образованието;
 2. Осъществяване на процесуално представителство пред съда за правна защита на интересите на регионалния инспекторат по образованието и Министерството на образованието и науката;
 3. Участие в комисии, определени със заповед на началника на регионалния инспекторат по образованието или на министъра на образованието и науката;
 4. Съгласуване на административни актове, свързани с дейността на регионалния инспекторат по образованието с оглед законосъобразността им;
 5. Изготвяне на правни становища по постъпили молби, жалби, сигнали и предложения.

Минимални и допълнителни изисквания за длъжността „Главен юрисконсулт” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“, Регионален инспекторат по образованието – Стара Загора:

1.1.Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Минимална образователно-квалификационна степен: “магистър”, присъдена професионална квалификация „юрист“ и придобита юридическа правоспособност;
 • Професионално направление „Право“;
 • Минимален ранг ІV младши; минимален професионален опит: 3 години, придобит в области на дейност, за които се изисква юридическо образование и юридическа правоспособност.

1.2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика, които са предимства за кандидатите:

 • компютърна грамотност и работа с MS Office;

Размер на основна заплата за длъжността „Главен юрисконсулт” – 900 лв. (за четвърта степен). Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Ние Ви предлагаме:
-    Добра работна среда;
-    Работа в екип;
-    Възможност за обогатяване на професионалните знания, умения и опит чрез включване в обучения и семинари.

Подборът ще се извърши в два етапа – по документи и събеседване.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Молба за участие в подбора (свободен текст, с посочване на телефони, e-mail,  адрес за кореспонденция);
 • Професионална автобиография;
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, документи за степен на образование или професионална квалификация. Ако са издадени от други държави, се признават легализирането им от Министерството на образованието и науката по определения ред;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (служебна книжка; трудова книжка; осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).

Необходимите документи се подават в Регионалния инспекторат по образованието – Стара Загора, гр. Стара Загора, ул."Барейро" № 9.

Лице за контакт: Динка Делева – главен специалист-човешки ресурси, телефони за контакт: 042 62-19-58; 0878 491364.

Срок за подаване на необходимите документи от 22.04.2016 г. до 09.05.2016 г. вкл.

Информация за обявения подбор, както и информация за провеждане на събеседването ще се получава на подадените от кандидата телефони за връзка или по електронната поща.

Странична навигацияКонтакти

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам
ОП НОИР
Horizon 2020