Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността „главен експерт” в дирекция „Канцелария и административно обслужване“, Министерство на образованието и науката

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД09-474/19.04.2016 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс кандидатите:

  1. Десислава Бончева Манчева-Веселинова
  2. Дияна Славейкова Джахова
  3. Драгомир Тодоров Томов
  4. Мария Миткова Савова
  5. Мая Стоянова Лулчева
  6. Стефан Иванов Асенов

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 18.05.2016 в 14.30 часа за решаване на тест в зала 4 на седмия етаж в сградата на Министерството на образованието и науката, София, бул. Княз Дондуков №2А.

Резултатите от теста ще бъдат обявени на 18.05.2016 г. от 17 часа в зала 4 на седмия етаж в сградата на Министерството на образованието и науката, София, бул. Княз Дондуков №2А.

Интервюто с издържалите теста кандидати ще се проведе на 19.05.2016 г. от 9.30 часа в зала 4 в сградата на Министерството на образованието и науката, София, бул. Княз Дондуков №2А.

ІІ. Не допуска до конкурс кандидатите:

Мариана Милчева Асенова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от НПКДС: Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността – минимален професионален опит или присъден ранг

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам