Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА  за мобилност – преминаване на държавна служба в друга администрация

по реда и при условията на чл. 81а от Закона за държавния служител  (процедурата е приложима само за държавни служители, чийто срок за изпитване е изтекъл и отговарят на минималните и специфични изисквания, посочени по-долу) за длъжност „Началник на отдел” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Пазарджик с място на работа гр. Пазарджик, ул. „П. К. Яворов” № 1

Области на дейност на длъжността „Началник на отдел” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“, Регионален инспекторат по образованието – Пазарджик:

 1. Участие при осъществяване на контролната дейност на регионалния инспекторат по образованието по отношение дейността на директорите на държавните и общинските детски градини, училища и обслужващи звена.
 2. Финансово и счетоводно обслужване на дейностите на РИО.
 3. Правно обслужване на дейностите на РИО.
 4. Информационно обслужване на дейностите на РИО.
 5. Административно обслужване на дейностите на РИО.
 6. Транспортно и техническо обслужване на дейностите на РИО.
 7. Планиране, организация, разпределяне и оценяване на дейността на служителите от отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“.

Минимални и допълнителни изисквания за длъжността „Началник на отдел” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“, Регионален инспекторат по образованието – Пазарджик:   

1.1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Висше образование; минимална образователно-квалификационна степен: “бакалавър”
 • Минимален ранг ІІІ младши; минимален професионален опит: 4 години, придобит в области на дейност, свързани с осигуряване на административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване, както и с анализ, контрол и координация на управленската дейност на директорите на училищата, детските градини и обслужващите звена на територията на областта за осъществяване на държавната образователна политика

1.2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността съгласно утвърдена длъжностна характеристика, които са предимство за кандидатите:

 • компютърна грамотност и работа с MS Office.

Размер на основната заплата за длъжността „Началник на отдел” – 1000 лв. (за четвърта степен). Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия кандидат съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Ние Ви предлагаме:

 • Динамична работна среда;
 • Работа в екип;
 • Възможност за обогатяване на професионалните знания, умения и опит чрез включване в обучения и семинари.

Подборът ще се извърши в два етапа – по документи и събеседване.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Молба за участие в подбора (свободен текст, с посочване на телефони, e-mail,  адрес за кореспонденция);
 • Професионална автобиография;
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, документи за степен на образование или професионална квалификация. Ако са издадени от други държави, се признават след легализирането им от Министерството на образованието и науката по определения ред;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (служебна книжка; трудова книжка; осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).

Необходимите документи се подават в Регионалния инспекторат по образованието – Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. „П. К. Яворов” № 1.

Лице за контакт: Цветана Грозданова – главен специалист - човешки ресурси, телефони за контакт: 034 44 31 52.

Срок за подаване на необходимите документи от 19.05.2016 г. до 03.06.2016 г. вкл.

Информация за обявения подбор, както и информация за провеждане на събеседването ще се получават на подадените от кандидата телефони за връзка или по електронната поща.

Странична навигацияКонтакти

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам
ОП НОИР
Horizon 2020