Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността „главен експерт” в отдел „Транснационални научни инициативи”,
дирекция „Наука”, МОН

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД 09-477/19.04.2016 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Десислава Бончева Манчева-Веселинова
  2. Любомир Йорданов Димитров
  3. Стела Александрова Йорданова
  4. Димитър Борисов Асенов
  5. Албена Павлинова Ангелова
  6. Георги Живков Георгиев
  7. Ели Леон Анави
  8. Веселина Манолова Будинарска-Тюфекчиева
  9. Радослав Христов Кръстев

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 30.05.2016 г. в 11.00 часа за решаване на тест в залата на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 30.05.2016 г. в 14.00 часа, в залата на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2 А.

Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 30.05.2016 г. от 14.30 часа в залата на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

ІІ. Не допуска до конкурс следните кандидати:

1. Мариана Милчева Асенова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:
Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за:
-    минимален професионален опит – 4 години, включващ консултации при подготовка, координация и управление на научна и/или образователна дейност и проектно финансиране и минимален ранг IІІ младши

2. Живка Цонева Василева
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:
Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за:
-    минимален професионален опит – 4 години, включващ консултации при подготовка, координация и управление на научна и/или образователна дейност и проектно финансиране и минимален ранг IІІ младши

Източници за подготовка на кандидатите, допуснати до участие в конкурса

Национална програма за развитие на България 2020
Програма за реформи на Република България (2020)
Закон за насърчаване на научните изследвания
ПРАВИЛНИК за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на Фонд „Научни изследвания“
ПРАВИЛНИК на Фонд "Научни изследвания"
Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2020 и план за действие
Стратегия за развитие на висшето образование в Република България 2014-2020 г. и план за действие
Иновационна стратегия за интелигентна специализация (ИСИС),
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”,
Европейско научноизследователско пространство
Доклад от партньорската проверка на националната система „Наука-иновации“ по инструмента Policy Support Facility (PSF)”, 2015 г.
Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“
Програма за сътрудничество в областта на науката и технологиите КОСТ
Национална и Европейска пътна карта за научна инфраструктура

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам