Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-758 от 03.06.2016 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „младши експерт” в отдел „Управление на риска и контрол“ (УРК), Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ (ГД СФМОП) в Министерството на образованието и науката (МОН)

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Изисквания за заемане на длъжността:

1.1 Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове:

  • длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 11
  • наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 7
  • минимална образователно-квалификационна степен - „професионален бакалавър по…“
  • минимален професионален опит – не се изисква или минимален ранг – V младши

1.2. Други изисквания:

  • владеене на английски език минимум на начално ниво

2. Начин на провеждане на конкурса:

  • тест
  • интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

3.1. Заявление за участие в конкурс - Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)
3.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
3.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен
3.4. Копие от сертификат или друг официален документ, удостоверяващ владеене на английски език
3.5. Други документи: за компютърни умения, за трудов/служебен стаж във връзка с установяване на професионален опит, ако има такъв, други по преценка на кандидата

4. Срок и място за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 17.06.2016 г. включително.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на МОН, Приемна, гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа. Телефони за контакт: 02/9217 559 и 02/9217 619.

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – електронната страница на МОН /www.mon.bg/.

6. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „младши експерт“ в отдел УРК, ГД СФМОП, е да подпомага дейността на дирекцията в качеството й на Управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, по-конкретно свързана с осъществяването на основните функции на отдела в съответствие с действащата нормативна уредба. Областите на дейност на длъжността са: участие в разработването и актуализирането на вътрешните процедури и правила на ГД СФМОП; извършване на  предварителен контрол на процедурите по договаряне и разплащане за гарантиране на съответствие с процедурите и нормативните изисквания на Европейската комисия и Република България в тази област; осъществяване на предварителен и последващ контрол на възлагания на обществени поръчки съгласно Закона за обществените поръчки и други нормативни документи в тази област; участие в процесите по управление на риска, възникнали нередности и администриране на държавни помощи.

8. Минимален размер на основната заплата, определен за длъжността 420.00 лв.
(Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението)

9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

10. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам