Съдържание

Списък с нормативните актове, по които кандидатите за директори на държавни и общински училища трябва да имат най-общи основни познания, необходими за изпълнение на длъжността "директор":

ЗАКОН за народната просвета

ЗАКОН за предучилищното и училищното образование

ЗАКОН за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план

ЗАКОН за професионалното образование и обучение

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за народната просвета

Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план

НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка

НАРЕДБА № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности

Наредба № 1 от 08.09.2015 г.за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение)

НАРЕДБА № 3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване (Загл. изм. - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.)

НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити

НАРЕДБА № 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета

НАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища

НАРЕДБА за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование с професионална квалификация "учител"

НАРЕДБА № 5 от 29.12.1996 г. за условията за повишаване квалификацията на педагогическите кадри в системата на народната просвета и реда за придобиване на професионално-квалификационни степени

НАРЕДБА № 4 от 18.09.2000 г. за предучилищно възпитание и подготовка

Наредба № 2 от 14.04.2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

НАРЕДБА № 1 от 4.01.2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета

НАРЕДБА № 3 от 18.02.2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета

НАРЕДБА № 1 от 23 януари 2009 г. за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания

НАРЕДБА № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам