Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

РЕЗУЛТАТИ от проведените събеседвания на допуснатите кандидати
за длъжността „Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми“ в сектор „Финансова верификация“, отдел „Верификация“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“,  Министерство на образованието и науката 

В съответствие със Заповед № РД09-820/21.06.2016 г., комисията за провеждане на подбор проведе събеседвания с допуснатите кандидати за длъжността (1 щ.б.)  като извърши преценка на професионалните им качества и класира успешно издържалите събеседването кандидати, както следва:

1. Мария Георгиева Бакърджиева – Герганова

2. Юлияна Георгиев Палазова

3. Людмила Любомирова Велинова 

 

 

Странична навигацияКонтакти

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам
ОП НОИР
Horizon 2020