Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-900/06.07.2016 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в дирекция „Международно и европейско сътрудничество“ (МЕС), Министерство на образованието и науката (МОН

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове:

  • длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 6
  • наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 2
  • минимална образователно-квалификационна степен - „бакалавър“
  • минимален професионален опит – минимум 4 години в областта на международното сътрудничество и/или европейското сътрудничество или минимален ранг ІII младши

1.2. Други изисквания:

  • задължително владеене – писмено и говоримо на английски език на минимум ниво В2 по Общата европейска езикова рамка, Владеенето на втори език е предимство /немски, френски или испански/. Степента на владеене на езици се удостоверява с диплома и/или сертификат
  • добри компютърни умения

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

  • предпочитана специалност на висшето образование: международни отношения, международни икономически отношения, политология, европеистика, специалности от професионално направление: „Политически науки“, „Филология“ „Администрация и управление и „Икономика“ от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления

3. Начин на провеждане на конкурса:

  • тест
  • интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

4.1. Заявление за участие в конкурс - Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)
4.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
4.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен
 4.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
4.5. Други документи: диплома и/или сертификат за владеене на чужд език; за компютърни умения, други по преценка на кандидата

5. Срок и място за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 15.08.2016 г. включително.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на МОН, Приемна, гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа. Телефони за контакт: 02/9217 552 и 02/9217 559.

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – електронната страница на МОН /www.mon.bg/.

7. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „главен експерт“ в дирекция МЕС е свързана с провеждането на националната външна политика на Република България в съответствие с приоритетите в областта на образованието и науката. Областите на дейност са: 1. Участва в подготовката на междуправителствени и междуведомствени споразумения, програми и протоколи и подпомага включването на страната ни в многостранни споразумения за образователен и научен обмен; 2. Координира изпълнението на задълженията на министерството по междуправителствените и междуведомствените споразумения, протоколи и програми; 3. Осигурява информация по компетентност на директора на дирекцията и ръководството на министерството за чуждестранни образователни и научни системи.

8. Минималната заплатата, определена за длъжността, е 420,00 лв.

(при назначаване индивидуалната основна месечна заплата ще бъде определена съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация)

9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

10. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам