Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-1381/17.09.2016 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „старши експерт” в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“ в Министерството на образованието и науката.

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове:

  • длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 8
  • наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 4
  • минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“
  • минимален професионален опит – 2 години, придобит в области на дейност, свързани с проектирането, строителството или инвестиционната дейност или
  • минимален ранг – IV младши

1.2. Други изисквания:

  • специалност от област на висше образование „Технически науки“ или професионално направление „Икономика“ от област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

  • компютърна грамотност

3. Начин на провеждане на конкурса:

  • тест
  • интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
- Копие от документи за завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“
- Копие от документи, удостоверяващи трудовия/служебния стаж на кандидата: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
- Други документи: за компютърни умения и други по преценка на кандидата.

5. Срок и място за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 03.10.2016 г. включително.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Министерството на образованието и науката, Приемна, бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.    

Телефони за контакт: 02/9217 559 и 02/9217 552.

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – електронната страница на Министерството на образованието и науката /www.mon.bg/.

7. Кратко описание на длъжността:

Старшият експерт изготвя експертни анализи, доклади, отчети и становища, обработва документи, поддържа регистри и бази данни.
Областите на дейност  за длъжността „старши експерт“ в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“ са: 1. Изпълнение на бюджета за капиталови разходи на база утвърдените поименни списъци на обектите за строителство и ремонт за съответната година, които ще се финансират от министерството; 2. Участие в подготовката на процедури по ЗОП, насочени към инвестиционния процес и комисиите за провеждането им; 3. Анализ, даване на становища и подготовка на предложения за решаване на въпроси, свързани с материално-техническата база на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра, както и даване на становища по проекти на Решения на МС за решение за търсене и/или проучване на подземни богатства; 4. Организиране подаването на заявления до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС с искане за финансиране на държавни имоти в системата на образованието, пострадали от природни бедствия и отчитане разходването на отпуснатите средства; 5. Участие в съставянето на проекти на нормативни актове по въпроси, свързани с основен ремонт, реконструкция и модернизация на материалната база.

8. Размер на основната заплата, определен за длъжността до 1335.00 лв. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

10. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам