Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати по процедура за мобилност на основание чл.81а от ЗДСл
за длъжността „главен експерт“ в отдел „Финансово планиране, счетоводно отчитане и плащания“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“,  Министерство на образованието и науката

Комисията, назначена със Заповед  № РД09-1379 /17.09.2016 г. на министъра на образованието и науката, реши:

І. Допуска до интервю кандидатът:

  1. Евгений Иванов Гатев

Кандидатът Евгений Иванов Гатев отговаря на минималните и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за длъжността главен експерт в отдел „Финансово планиране, счетоводно отчитане и плащания“, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“, МОН.

Допуснатият кандидат трябва да се явят на 14.10.2016 г. в 09:30 на интервю в зала 4 на VІІ етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от подбора  ще бъдат публикувани на електронната страница на Министерството на образованието и науката

ІІ. Не допуска до събеседване кандидатите:

Няма недопуснати кандидати.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам