Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-1557/12.10. 2016 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „началник на регионално управление на образованието”, Регионално управление на образованието (РУО) – Добрич.

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

  • длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 5
  • наименование на длъжностното ниво  съгласно КДА – Ръководно ниво 5А
  • минимална образователно-квалификационна степен – магистър
  • минимален професионален опит – не по-малко от пет години професионален опит, придобит в области на дейност, свързани с организацията, контрола и управление на системата на предучилищното и училищното образование; опит в административна структура, пряко свързана с провеждането на държавната политика в областта на образованието; опит в обучението на деца и ученици в системата на предучилищното и училищното възпитание; опит на ръководна длъжност в областта на образованието или
  • минимален ранг – II младши.

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

  • добри компютърни умения, работа с MS Office, Internet
  • познаване и умения за ефективно прилагане на законовата и подзаконовата нормативна уредба в системата на средното образованието, трудовите правоотношения, държавната собственост, обществените поръчки, финансовата отчетност, Закона за предучилищното и училищното образовани и други нормативни актове, специфични за длъжността

3. Начин на провеждане на конкурса:

  • тест
  • интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
- Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“
- Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, който се доказва със следните официални документи: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
- Други документи: за компютърни умения  и други по преценка на кандидата.

5. Срок и място за подаване на документи:

- Краен срок – 27.10.2016 г. вкл.

- Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Регионално управление на образованието – Добрич, на адрес гр. Добрич, пл. „Свобода” № 5, ет. 3, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа, лице за контакт Станка Георгиева, главен специалист-човешки ресурси, телефон 058/602 307, вътр. 301.

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на Регионално управление на образованието – Добрич и електронните страници на РУО – Добрич и МОН /www.mon.bg/.

7. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „началник на РУО“ е да планира, организира, контролира, координира и отговаря за дейността на регионалното управление на образованието, подпомагайки министъра на образованието и науката при провеждането на държавната политика в областта на образованието на територията на съответната област.
Областите на дейност на длъжността „началник на РУО“ са: организационна, контролна и координираща дейност, информационна дейност, дейности в качеството му на работодател и административно – стопански и финансови дейности.
Личностни умения и компетентности, необходими за заемане на длъжността „началник на РУО“: умения за приоритизиране на задачите и възлагането им на подходящи служители; за определяне на реалистични цели, отговорности и задължения на служителите, за осигуряване на координация и обратна връзка между тях; мотивираност и лична отговорност за постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания; ясна преценка за очакванията към дейностите, които изпълнява в съответствие с изискванията на ползващите се от тях; притежаван формиран стил за ясно и точно писмено и устно изразяване, убедителност при участие в дискусии и правилна интерпретация на изказванията на събеседниците.

8. Размер на основната заплата, определен за длъжността, до 1750.00 лв. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

10. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам