Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-1771 / 04.11.2016 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Благоевград.

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

  • длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10
  • наименование на длъжностното ниво съгласно КДА – експертно ниво 6
  • минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър, професионална квалификация „учител по физическо възпитание“, професионална квалификация „треньор по вид спорт“ или професионална квалификация „кинезитерапевт“
  • професионална област: Педагогика на обучението по…..(физическо възпитание), Спорт или Кинезитерапия и рехабилитация
  • минимален професионален опит – най-малко една година стаж като учител по физическо възпитание и спорт или
  • минимален ранг - V младши

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

  • добри компютърни умения, работа с MS Office, Internet
  • владеене на чужд език

3. Начин на провеждане на конкурса:

  • тест
  • интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
 - Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
 - Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“
 - Копие от документ за професионална квалификация „учител по физическо възпитание“ или „треньор по вид спорт“, или професионална квалификация „кинезитерапевт“
 - Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, който се доказва със следните официални документи: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
- Други документи: за компютърни умения и други по преценка на кандидата

5. Срок и място за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 21.11.2016 г. включително.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Регионално управление на образованието – Благоевград, ул. „Тракия” № 2, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа. Телефон за контакт 073/88-52-70.

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на Регионално управление на образованието – Благоевград и електронните страници на РУО – Благоевград и МОН /www.mon.bg/.

7. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт“ е да създаде условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на областта, като подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на началника на регионалното управление на образованието чрез организационно-методическа дейност и инспектиране на обучението по физическо възпитание и спорт по предмети от специализираната подготовка в спортните училища и по спортни дейности. Координира и контролира прилагането и изпълнението на държавните образователни стандарти в училищата и в центровете за подкрепа на личностното развитие на територията на съответната област, свързани с обучението по физическото възпитание и спорт, по предмети от специализираната подготовка в спортните училища по спортни дейности. Участва в разработването на програми и стратегии за развитие, функциониране и усъвършенстване на образователните институции на територията на областта във връзка с физическото възпитание и спорта.

8. Размер на основната заплата, определен за длъжността - 1225.00 лв. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит..

9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

10. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам