Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК на допуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „директор на дирекция”, дирекция „Професионално образование и обучение“ в Министерство на образованието и науката

Конкурсната комисия определена със Заповед № РД 09-1780/07.11.2016 г. на министъра на образованието и науката, изменена със Заповед № РД09-1861/17.11.2016 г. реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати::

 1. Мариета Апостолова Георгиева
 2. Мария Тодорова Тодорова

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 29.11.2016 г. от 09.30 часа в сградата на Министерство на образованието и науката, находяща се в гр. София, бул. “Княз Дондуков” № 2А, залата на VII етаж. Същият ден ще бъде проведено интервюто с кандидатите издържали теста.

Допуснатите кандидатите е необходимо да носят документ за самоличност и син химикал.

Списък на документите, които директорът трябва да познава и използва:

 • Закон за професионалното образование и обучение
 • Закон за предучилищното и училищното образование
 • Закон за народната просвета
 • Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план
 • Закон за достъп до обществена информация
 • Закон за държавния служител
 • Закон за администрацията
 • Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
 • Правилник за прилагане на Закона за народната просвета
 • Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката
 • Наредба № 2 от 8.09.2015 г. за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение
 • Наредба № 1 от 8.09.2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение)
 • Наредба № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности
 • Наредба № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити
 • Наредба № 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета
 • Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата на оценяване
 • Наредба № 6 от 28.05.2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование
 • Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекторати по образованието
 • Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план
 • Наредба № 6 от 30.11.2015 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала
 • Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите
 • Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 • Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование
 • Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяването на резултатите от обучението на учениците
 • Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
 • Наредба № 3 от 18.02.2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета
 • Наредба № 4 от 20.05.2008 г. за определяне броя на учениците в паралелка, деленето на паралелките на групи и индивидуалното обучение
 • Стратегия за развитие на професионалното образование и обучение в Република България за периода (2015-2020 г.)
 • Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014–2020 година
 • Препоръка на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска система за кредити в професионалното образование и обучение (ECVET)
 • Препоръка на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година за създаване на Европейска референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение
 • НАРЕДБА за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
 • НАРЕДБА за провеждане на конкурсите за държавни служители

ІІ. СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ по документи за участие в конкурсна процедура за длъжността „директор на дирекция”, дирекция „Професионално образование и обучение“ в Министерство на образованието и науката

Име на кандидата   
1. Кремена Стефанова Дачова
Основание за недопускане
Чл. 10в, ал. 1, изр. 2 от ЗДСл и чл. 20, ал. 2 от НПКДС - представените от кандидата документи не удостоверяват наличието на 7 години опит, свързан с разработване и изпълнениe на политики в областта на професионалното образование и обучение или минимален ранг V старши. Специалността от завършено висше образование не е сред посочените области и професионални направления за заемане на длъжността
2. Лилия Михайлова Торньова
Основание за недопускане
Чл. 10в, ал. 1, изр. 2 от ЗДСл и чл. 20, ал. 2 от НПКДС - представените от кандидата документи не удостоверяват наличието на 7 години опит, свързан с разработване и изпълнениe на политики в областта на професионалното образование и обучение или минимален ранг V старши.
3. Юлия Любенова Цветанова
Основание за недопускане
Чл. 10в, ал. 1, изр. 2 от ЗДСл и чл. 20, ал. 2 от НПКДС - представените от кандидата документи не удостоверяват наличието на 7 години опит, свързан с разработване и изпълнениe на политики в областта на професионалното образование и обучение или минимален ранг V старши.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ     

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам