Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-1896/23.11.2016 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в сектор „Финансова верификация“, отдел „Верификация”, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“, Министерство на образованието и науката.

Брой работни места, за които се обявява конкурс –1 работно място.

1. Изисквания за заемане на длъжността
1.1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове:

 • длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 6
 • наименование на длъжностното ниво съгласно КДА – експертно ниво 2
 • минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър
 • минимален професионален опит – 4 години професионален опит във финансова отчетност и контрол и работа по Европейски проекти и програми или
 • минимален ранг - III младши

1.2. Допълнителни изисквания:

 • специалност от област на висше образование от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления „Администрация и управление“ или „Икономика“ от област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“
 • владеене на минимум един от общопризнатите официални езици в ЕС, освен майчиния, удостоверено със сертификат или друг официален документ, отговарящ на минимум ниво B1 от европейската езикова рамка

2. Начин на провеждане на конкурса:

 • тест
 • интервю.

3. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“
 • Копие от документи за владеене на един от официалните езици в ЕС – ниво B1 по Европейската езикова рамка;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, който се доказва със следните официални документи: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
 • Други документи: за компютърни умения и други по преценка на кандидата

4. Място и срок за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 08.12.2016 г. включително

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на МОН, Приемна, гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа. Телефони за контакт: 02/9217 619 и 02/9217 607.

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – електронната страница на МОН  /www.mon.bg/.

6. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „главен експерт“ в сектор „Финансова верификация“, отдел „Верификация“ е да осъществява основните функции и специфични дейности на сектора при осъщестяване на управленски проверки и верификация в съответствие с политиката на МОН, Регламентите на ЕС, националното законодателство и вътрешните процедури по отношение на проекти, финансирани със средства от структурните и инвестиционни фондове на Европейския съюз. Осъществява управленски проверки и верификация по отношение на финансовото изпълнение на договори/заповеди, финансирани по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Осъществява управленски проверки и верификация по отношение на финансовото изпълнение на договори/заповеди, финансирани от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Участва в разработването, съгласуването и  изготвянето на становища по проекти на закони, постановления, наредби, правилници и други актове, свързани с управлението на средствата от структурните и инвестиционни фондове на ЕС.

7. Минималният размер на основната заплатата, определена за длъжността, е 710 лева (при назначаване индивидуалната основна месечна заплата се определя съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).

8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

9. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: http://iisda.government.bg/.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам