Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността „старши експерт по физическо възпитание и спорт”
в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”,
Регионално управление на образованието – Благоевград

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД 09-1774/04.11.2016  г. на министъра на образованието и науката реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Александър Симеонов Илков;     
  2. Борислав Георгиев Иванов

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 13.12.2016 г. в 10.00 часа за решаване на тест в зала на VІІ етаж, сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 13.12.2016 г. от 13.15 часа, сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2 А, зала на VII етаж.

Интервюто ще се проведе на 13.12.2016 г. от 13.30 часа в зала на VІІ етаж, сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

ІІ. Не допуска до конкурс кандидата:

Зоя Бойкова Драгова
Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата - да
 Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността
Не – Не притежава изискуемият минимален професионален опит: най- малко 1 година стаж като учител по физическо възпитание и спорт или  минимален ранг V младши    
Основание за недопускане
- Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители /НПКДС/ – представените документи не удостоверяват наличието на минимален професионален опит - най-малко 1 година стаж като учител по физическо възпитание и спорт или минимален ранг V младши

Илия Стефанов Илиев
Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата - Не – не са представени трудова или осигурителна книжка.    
Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността
Не – Не притежава изискуемият минимален професионален опит: най- малко 1 година стаж като учител по физическо възпитание и спорт или  минимален ранг V младши    
Основание за недопускане
- Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители /НПКДС/ – представените документи не удостоверяват наличието на минимален професионален опит - най-малко 1 година стаж като учител по физическо възпитание и спорт или минимален ранг V младши

Красен Цанев Цанев
Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата -  да
Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността
Не – Не притежава изискуемият минимален професионален опит: най- малко 1 година стаж като учител по физическо възпитание и спорт или  минимален ранг V младши    
Основание за недопускане
- Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители /НПКДС/: липсва   минимален професионален най-малко 1 година стаж като учител по физическо възпитание и спорт или минимален ранг V младши

Крум Йорданов Крумов   
Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата - Не -  липсва  копие от документ за професионална квалификация „учител по физическо възпитание“ или „треньор по вид спорт“, или професионална квалификация „кинезитерапевт“  
Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността
Не – професионална квалификация „учител по физическо възпитание, професионална квалификация „треньор по спорт“ или професионална квалификация „кинезитерапевт“; не притежава изискуемият минимален професионален опит: най- малко 1 година стаж като учител по физическо възпитание и спорт или  минимален ранг V младши    
Основание за недопускане
- Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители /НПКДС/: -  липсва документ, удостоверяващ професионална квалификация „учител по физическо възпитание, професионална квалификация „треньор по спорт“ или професионална квалификация „кинезитерапевт“ и наличието на минимален професионален опит - най-малко 1 година стаж като учител по физическо възпитание и спорт или минимален ранг V младши

Методи Димитров Мишев    
Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата - да    
Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността
Не – Не притежава изискуемият минимален професионален опит: най- малко 1 година стаж като учител по физическо възпитание и спорт или  минимален ранг V младши    
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители /НПКДС/ – представените документи не удостоверяват наличието на минимален професионален опит - най-малко 1 година стаж като учител по физическо възпитание и спорт или минимален ранг V младши

Стефан Василев Сотиров    
Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата - да
 Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността
Не – Не притежава изискуемият минимален професионален опит: най- малко 1 година стаж като учител по физическо възпитание и спорт или  минимален ранг V младши    
Основание за недопускане- Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители /НПКДС/ – представените документи не удостоверяват наличието на минимален професионален опит - най-малко 1 година стаж като учител по физическо възпитание и спорт или минимален ранг V младши

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ     

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам