Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-1943/30.11.2016 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „младши експерт” в отдел „Политики за стратегическо развитие”, дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване“, Министерство на образованието и науката (МОН).

Брой работни места, за които се обявява конкурс –1 работно място.

1. Изисквания за заемане на длъжността
1.1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове:

  • длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 11
  • наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 7
  • минимална образователно-квалификационна степен - „професионален бакалавър по...“
  • минимален професионален опит – не се изисква или минимален ранг V младши

1.2. Допълнителни изисквания:

  • специалност от област на висше образование „Статистика“, „Бизнес информатика“,  професионални направления: „Политически науки“, „Филология“, Администрация и управление“ и „Икономика“ от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления
  • работа с основните компютърни програмни продукти – Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, работа с интернет, добра компютърна грамотност.

2. Начин на провеждане на конкурса:

  • тест
  • интервю.

3. Необходими документи за кандидатстване:

3.1. Заявление за участие в конкурс - Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)
3.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
3.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен
3.4. Други документи: за владеене на чужд език, за компютърни умения, за трудов/служебен стаж във връзка с установяване на професионален опит, ако има такъв, други по преценка на кандидата

4. Място и срок за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 12.12.2016 г. включително.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на МОН, Приемна, гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа. Телефони за контакт: 02/9217 607 и 02/9217 559.

5. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – – електронната страница на МОН. /www.mon.bg/.

6. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „младши експерт“ в отдел „Политики за стратегическо развитие” е да участва в изготвянето на справки от информационните регистри на МОН, при подпомагане на дейността на експертите от дирекция „Политики за стратегическо развитие и информационно осигуряване“. Участва в дейности по обработка на данни при изготвяне на експертни анализи, оценки, прогнози и становища в изпълнение на държавната политика в областта на достъпа до качествено образование.

Областите на дейност са пряко свързани с функциите на дирекцията, участва в дейности по формулиране на държавната политика в областта на политиките за достъп до качествено образование, както и информационното обезпечаване в дейности по подготовка на оценки и анализи за отчитане на резултатите от изпълнение на програми и политики.

7. Минималният размер на основната заплатата, определена за длъжността, е 500 лева (при назначаване индивидуалната основна месечна заплата се определя съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация)..

8. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

9. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от раздел „Конкурси“ на сайта на Административния регистър: http://iisda.government.bg/competitions.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам