Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността „главен експерт“ в сектор „Финансова верификация“, отдел „Верификация“, главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“, Министерство на образованието и науката

Комисията, назначена със Заповед № РД 09-1897/23.11.2016 г. на министъра на образованието и науката, реши::

I. Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Кристина Ангелова Павлова
 2. Радослава Николова Лалова
 3. Татианна Николаева Николова
 4. Мариела Георгиева Петкова
 5. Мариана Милчева Асенова
 6. Филипп Анатолиев Цалиев
 7. Камен Атанасов Атанасов
 8. Любомир Йорданов Димитров
 9. Даниела Маринова Мартинова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 23.12.2016 г. в 09:30 часа за решаване на тест в зала 2 на VII етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 23.12.2016 г. в 13:00 часа, в зала 2 на VII етаж, в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2А.

Интервюто с кандидатите, които успешно са издържали теста, ще се проведе на 23.12.2016 г. от 13:15 часа в зала в зала 2 на VII етаж, в сградата на Министерството на образованието науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

ІІ. Не допуска до конкурс кандидатите:

Няма недопуснати кандидати.

Списък на документите, които главният експерт трябва да познава и използва:

 • Закон за администрацията;
 • Закон за държавния служител (ЗДСл);
 • Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация;
 • Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (http://sf.mon.bg/?go=page&pageId=20);
 • Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общо приложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета;
 • Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета;
 • Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ);
 • Закон за публичните финанси;
 • Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор;
 • Закон за предучилищното и училищното образование;
 • Постановление № 162 ОТ 5 ЮЛИ 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г.;
 • Постановление № 189  ОТ 28 ЮЛИ 2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 – 2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам