Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ,
подали заявление за участие в конкурс за длъжността „младши експерт” в отдел „Външни европейски програми”, Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” (ГД СФМОП), Министерство на образованието и науката

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-1902/23.11.2016 г. на министъра на образованието и науката, реши:

I. Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Милена Петкова Дамянова
 2. Павлина Христова Атанасова
 3. Елена Гошева Заркова
 4. Петя Радославова Илиева
 5. Ивона Иванова Стойнева
 6. Виолета Георгиева Иванова-Грънчарова
 7. Цветомира Маринчева Милева
 8. Мариана Милчева Асенова
 9. Татианна Николаева Николова
 10. Радослава Николова Лалова
 11. Николай Асенов Таушанов
 12. Анна Кирилова Добревска
 13. Ивона Христова Каращранова
 14. Цветелина Николова Калчева
 15. Василена Петрова Василева
 16. Калин Димитров Ценов
 17. Радостина Иванова Петрова
 18. Гена Венциславова Цветанова
 19. Светозар Александров Стоилов
 20. Елена Борисова Борисова
 21. Иван Димитров Гудев
 22. Христина Иванова Йонова
 23. Евгения Недялкова Николова
 24. Татяна Славчева Младенова-Димитрова

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 28.12.2016 г. от 10.00 часа в сградата на Министерство на образованието и науката, находяща се в гр. София, бул. “Княз Дондуков” № 2А, залата на VII етаж.

Същият ден ще бъде проведено интервюто с кандидатите издържали теста.

Допуснатите кандидатите е необходимо да носят документ за самоличност и син химикал.

ІІ. Не допуска до конкурс следния кандидат:

Мария Людмилова Петкова – Молхова - чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за минимална образователна – квалификационна степен – „професионален бакалавър по…..“

Списък на документите, които младши експертът трябва да познава и използва:

 • Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
 • Закон за държавния служител
 • Закон за администрацията
 • Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката
 • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
 • Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители
 • Меморандум за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014
 • Регламент за изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014
 • Системи за управление и контрол на изпълнението на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014
 • Системи за управление, мониторинг и контрол на изпълнението на Програма BG06 "Деца и младежи в риск", финансирана от Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009 -2014

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам