Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ,
подали заявление за участие в конкурс за длъжността „младши експерт” в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа” (ОБГУМ) в Министерство на образованието и науката

Конкурсната комисия, определена със Заповед № РД 09-1956/05.12.2016 г. на министъра на образованието и науката, реши:

I. Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Елена Борисова Борисова
 2. Виолина Веселинова Василева
 3. Иванина Емилова Томова
 4. Лилия Апостолова Желязкова
 5. Мария Александрова Халачева
 6. Стефка Александрова Душанова
 7. Виктория Бойкова Цветкова
 8. Милена Иванова Тончева
 9. Мариела Иванова Додунекова
 10. Николай Радославов Николов
 11. Лилия Димитрова Манолова
 12. Боряна Емилова Николова
 13. Анета Боянова Боянова
 14. Еми Несторова Узунова
 15. Любомира Савова Николова
 16. Маргарита Любчова Кузманова
 17. Светлана Проданова Александрова
 18. Милена Койнова Белчева
 19. Янка Костадинова Идакиева
 20. Вероника Василева Стоименова
 21. Кристина Красимирова Христова
 22. Веселина Кръстева Стоянова
 23. Александър Августинов Вачев
 24. Марина Пламенова Цачева
 25. Деян Василев Тодорински
 26. Ива Костадинова  Лещанска
 27. Галина Николова Горанова
 28. Красимира Лозева Братанова
 29. Румяна Емилова Атанасова
 30. Нина Георгиева Стаменова
 31. Иван Георгиев Момчилов
 32. Яна Георгиева Якимова
 33. Мариана Милчева Асенова
 34. Евгения Недялкова Николова
 35. Христина Иванова Йонова
 36. Ивона Христова Каращранова
 37. Златина Ангелова Петкова
 38. Мартина Бориславова Митрева
 39. Александър Николаев Стойковски
 40. Ваня Димтрова Карабашева
 41. Даниела Стоянова Колева – Георгиева
 42. Татианна Николаева Николова

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 11.01.2017 г. от 10:00 часа в сградата на Министерство на образованието и науката, находяща се в гр. София, бул. “Княз Дондуков” № 2А, залата на VII етаж.

Допуснатите кандидатите е необходимо да носят документ за самоличност и син химикал.

Списък на документите, които старши експертът трябва да познава и използва:

 • Закон за предучилищното и училищното образование
 • Закон за държавния служител
 • Закон за администрацията
 • Наредба № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование
 • Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка
 • Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план
 • Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
 • Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
 • Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката

ІІ. НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ по документи за участие в конкурсна процедура за длъжността „младши експерт” в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа” в Министерство на образованието и науката:

1.    Мария Людмилова Петкова – Молхова
Основание за недопускане:
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за минимална образователна – квалификационна степен – „професионален бакалавър по…..“

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам