Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-131 от 19.01.2017 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „старши експерт” в отдел „Административно обслужване и секретариат“, дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“ в Министерството на образованието и науката.

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Изисквания за заемане на длъжността
1.1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове:

 • длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 8
 • наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 4
 • минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“
 • минимален професионален опит – 2 години в областите на дейности, както следва:
  1. Дейности, свързани с обработката на документи по предоставяните от МОН административни услуги: приемане, регистриране, сканиране и насочване на получените заявления, проверка на достоверността на данните, предаване на изготвените от министерството документи на заявителя на административната услуга; 2.Оказване на методическа и практическа помощ, свързана с консултирането на  физически и юридически лица, по изпълнението на нормативните изисквания за предоставяне на административни услуги; 3. Дейности, свързани с подпомагане организирането на приемна на министерството по постъпили искания (заявления), жалби и протести, сигнали и предложения на гражданите.
  или
 • минимален ранг – IV младши         

1.2. Допълнителни изисквания:

 •  специалност от област на висше образование „Педагогически науки“, „Хуманитарни науки“, „Социални, стопански и правни науки“, „Природни науки, математика и информатика“, „Технически науки“ 

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

 •  компютърна грамотност – Word, Excel
 •  владеене на чужд език

3. Начин на провеждане на конкурса:

 • тест
 • интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
 • Копие от документи за завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“
 • Копие от документи, удостоверяващи трудовия/служебния стаж на кандидата: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
 • Други документи: за компютърни умения, владеене на чужд език и други по преценка на кандидата.

5. Място и срок за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 30.01.2017 г. включително.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Министерството на образованието и науката, Приемна, бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.    

Телефони за контакт: 02/9217 559 и 02/9217 552.

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – електронната страница на Министерството на образованието и науката /www.mon.bg/.

7. Кратко описание на длъжността:

Старши експертът извършва дейности по осъществяване на административното обслужване в Министерството на образованието и науката като: обработва заявления за предоставяне на административни услуги, изготвя справки за текущото движение на документите, обслужва физически и юридически лица, извършва проверки за съответствие на постъпилите документи, подпомага обслужването на Приемната.

Областите на дейност за длъжността са: 1. Дейности, свързани с обработката на документи по предоставяните от МОН административни услуги: приемане, регистриране, сканиране и насочване на получените заявления, проверка на достоверността на данните, предаване на изготвените от министерството документи на заявителя на административната услуга; 2.Оказване на методическа и практическа помощ, свързана с консултирането на  физически и юридически лица, по изпълнението на нормативните изисквания за предоставяне на административни услуги; 3. Дейности, свързани с подпомагане организирането на приемна на министерството по постъпили искания (заявления), жалби и протести, сигнали и предложения на гражданите.

8. Размер на основната заплата, определен за длъжността, до 1335.00 лв. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

10. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от раздел „Конкурси“ на сайта на Административния регистър: http://iisda.government.bg/competitions.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам