Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати
за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионално управление на образованието – Благоевград

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД - 09 - 72/ 17.01.2017 г., на министъра на образованието и науката реши:

I. Допускат се до конкурс следните кандидати:

  1. Илиана Здравкова Спасова
  2. Вера Георгиева Влахова
  3. Блага Аспарухова Христова
  4. Катя Атанасова Попова
  5. Маргарит Иванов Делин
  6. Янка Величкова Рангелова – Мирон
  7. Цветана Георгиева Атанасова
  8. Светослава Георгиева Байракова
  9. Милена Богомилова Симова
  10. Данаила Георгиева Мишева

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 08.02.2017г., в 10.00 часа, за решаване на тест в зала на VІІ етаж, сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 08.02.2017 г. от 12.00 часа, сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2 А, зала на VII етаж.

Интервюто ще се проведе на 08.02.2017 г. от 14.00 часа в зала на VІІ етаж, сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

ІІ. Не допуска до конкурс кандидатите:

Виктория Илкова Илиева
Основание за недопускане:
Чл. 20, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавните служители. Подадените документи не удостоверяват съответствие с обявения минимален професионален опит – 1 година в областта на образованието, на подпомагането на обучението или на подпомагането на социалното включване на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск, с изявени дарби, на деца и ученици от етническите малцинства или на деца и ученици, търсещи или получили международна закрила или- минимален ранг - V младши.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам