Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

СПИСЪК на допуснатите кандидати по документи, участвали в процедура за мобилност по реда на чл. 81а от ЗДСл за заемане на длъжността „главен секретар“ в Министерството на образованието и науката (МОН).

Комисия, назначена със Заповед № РД 09-1773/13.03.2017 г. на министъра на образованието и науката, реши:

Допуска до събеседване следните кандидати:

  1. Албена Иванова Михайлова
  2. Маргарита Ангелова Николова – Динева

Посочените кандидати трябва да се явят на събеседване на 21.03.2017 г., от 10.00 часа, в ст. 408, IV ет., в сградата на МОН, гр. София, бул. “Княз Дондуков” № 2А.

Допуснатите кандидатите е необходимо да носят документ за самоличност.

СПИСЪК на недопуснатите кандидати по документи, участвали в процедура за мобилност по реда на чл. 81а от ЗДСл за заемане на длъжността „главен секретар“ в Министерството на образованието и науката

1. Светла Иванова
Основание за недопускане
Не са представени изискваните документи съгласно обявата в Приемната на МОН, находяща се на бул. “Княз Дондуков” № 2А.

2. Тошко Иванов Черкезов
Основание за недопускане
Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за придобито висше образование от професионално направление „Право“ или „Икономика“, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления.

3. Нина Петкова Василева
Основание за недопускане
1. Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за 8 години професионален опит в дейности осъществени в областите: ръководство, организиране, координиране, контролиране на администрация и/или структурно звено или минимален ранг – ІV старши;
2. Представеният документ за владеене на английски език не удостоверява изпълнението на изискването за владеене на поне един от работните езици на ЕС на ниво B1 от Европейската езикова рамка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам