Съдържание

КОНКУРС ЗА ПОДБОР ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЯПОНИЯ

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Обявява конкурс за подбор на трима български граждани за специализация в Япония с продължителност от 12 или 24 месеца всяка. Възможността за специализация е предоставена от Японското общество за подпомагане на науката (JSPS), считано от периода 1 април – 30 ноември 2014 година. (За началния период на специализацията следва да се има предвид, че съгласувателната процедура за разглеждане на дадена кандидатура е 3 месеца от получаването на необходимите документи в JSPS). 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

 1. Да са  български граждани.
 2. Да работят като млади преподаватели и изследователи в граждански висши училища с образователна и научна степен „доктор”, придобита след 2 април 2008 г.
 3. Да владеят писмено и говоримо английски или японски език.
 4. Да не са ползвали стипендия, отпусната от JSPS.


ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 1. Заявление в свободна форма до дирекция „Висше образование” за участие в конкурса с опис на приложените документи на български език.
 2. Професионална автобиографична справка с посочени ЕГН, домашен адрес, телефони, e-mail и информация за ползвани стипендии за обучение, отпуснати чрез МОН.
 3. Копие от лична карта.
 4. Копие от диплома за завършено висше образование, документ за научна степен.
 5. Списък на публикациите, ако има такива.
 6. Договор по чл. 234 от Кодекса на труда за повишаване на квалификацията за периода на специализация.
 7. Работна програма и мотивация.
 8. Документ за владеене на английски език.
 9. Покана от японски преподавател или изследовател на щатна длъжност в институция, посочена на следния адрес: http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/list_host.html
 10. Декларация от кандидата, че сам ще осигури паспортните и визовите разходи, както и че след завръщането си ще представи кратък отчет за обучението и за финансово - битовите условия на престоя си.

На одобрените кандидати ще бъде предоставено:

 • двупосочен самолетен билет;
 • месечна сума;
 • медицинска застраховка и др.

Повече информация за програмата може да бъде намерена на http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/list_host.html

Визовите и паспортните разходи са за сметка на кандидата.

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОН, бул. „Княз Дондуков” 2А, до 11 март 2014 г. включително, всеки работен ден от 9.30 до 13.00 и от 14.00 до 17.00 ч.

С всички кандидати ще се проведе събеседване в МОН на 14 март 2014 г. от 10.00 ч. Справки за конкурса могат да се правят в МОН на тел. 9217634 и 9217784.

Документите на кандидатите не подлежат на връщане.

Окончателното решение за приемането на кандидатите е право на приемащата страна и не подлежи на обжалване.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам