Съдържание

Конкурс за длъжността „Началник на РИО”, РИО – Добрич

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-80 /20.01.2014 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „Началник на регионален инспекторат по образованието”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Добрич. 

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

 • длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 5
 • наименование на длъжностното ниво по КДА – Ръководно ниво 5А
 • минимална образователно-квалификационна степен – магистър
 • минимален професионален опит – не по-малко от пет години професионален опит, придобит в области на дейност, свързани с организацията, контрола и управлението на системата на народната просвета и/или опит на длъжност в областта на образованието и/или опит в обучението и възпитанието на деца и ученици в системата на народната просвета или
 • минимален ранг – II младши.

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

 • добри компютърни умения, работа с MS Office, Internet.
 • познаване и умения за ефективно прилагане на законовата и подзаконовата нормативна уредба в системата на средното образованието, трудовите правоотношения, държавната собственост, обществените поръчки, финансовата отчетност.

3. Начин на провеждане на конкурса:

 • защита на концепция на тема „Развитие на образованието в област Добрич“
 • интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ 
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, който се доказва със следните официални документи: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
 • Други документи: за компютърни умения  и други по преценка на кандидата.

5. Място и срок за подаване на документи:

 • Краен срок – 13.02.2014 г. вкл.
 • Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Регионален инспекторат по образованието – Добрич, на адрес гр. Добрич, пл. „Свобода” № 5, ет. 4, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа, лице за контакт Станка Георгиева – главен специалист  - човешки ресурси, телефон 058/602 307, вътр. 301.

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса

 • информационното табло в сградата на Регионалния инспекторат по образованието – Добрич и електронните страници на РИО – Добрич и МОН.

7. Кратко описание на длъжността:

 • Основната цел на длъжността „началник на РИО“ е да планира, организира, контролира, координира и отговаря за дейността на регионалния инспекторат по образованието и да подпомага министъра на образованието и науката при провеждането на държавната политика в областта на образованието на територията на съответната област.
 • Областите на дейност на длъжността „началник на РИО“ са: организационна, контролна и координираща дейност, информационна дейност, дейности в качеството му на работодател и административно – стопански и финансови дейности. 
 • Личностни умения и компетентности, необходими за заемане на длъжността „началник на РИО“: умения за приоритизиране на задачите и възлагането им на подходящи служители, за определяне на реалистични цели, отговорности и задължения на служителите, за осигуряване на координация и обратна връзка между тях; за събиране, обработка и анализ на информация и на базата на това за обективна преценка на силните и слабите страни на възможните решения; за изпълнение на индивидуалните цели по начин, който подпомага изпълнението на общите цели; за справяне с конфликтни ситуации и разрешаване на конфликти в екипа; притежаван формиран стил за ясно и точно писмено и устно изразяване, убедителност при участие в дискусии и правилна интерпретация на изказванията на събеседниците; ясна преценка за очакванията към изпълняваните дейности в съответствие с изискванията на ползващите се от тях.

8. Заплатата, определена за длъжността, е в границите от 500 до 1900 лв.

9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

10. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

 • Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: www1.government.bg/ras или от нормативни документи на страницата на министерството /www.mon.bg/.

Странична навигация



Контакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам