Съдържание

Конкурс за длъжността „старши експерт по природни науки и екология” в РИО-Бургас

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-9/07.01.2014 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „старши експерт по природни науки и екология” в отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”, Регионален инспекторат по образованието-Бургас.

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

 • длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 10
 • наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 6
 • минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър с професионална квалификация „учител” по предмет (предмети) от културно-образователната област „Природни науки и екология”
 • минимален професионален опит – най-малко 1 година стаж като учител по предмет (предмети) от културно-образователната област „Природни науки и екология” или
 • минимален ранг - V младши

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

 • професионално направление на висшето образование съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления – Биологически науки, или Химически науки, или Физически науки или Педагогика на обучението по биология (химия, физика).
 • добри компютърни умения, работа с MS Office.

3. Начин на провеждане на конкурса:

 • тест
 • интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен
 • Копие от документи за придобита професионална квалификация „учител” по предмет (предмети) от културно-образователната област „Природни науки и екология”
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
 • Други документи: документ за компютърни умения и др.

5. Място и срок за подаване на документи:

 • Краен срок – 20.01.2014 г. вкл.
 • Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Регионалния инспекторат по образованието – Бургас, ул. „Гладстон” № 150, стая № 12, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа. Лице за контакт Калина Милева, телефон 056/874964.

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса

 • информационното табло в сградата на Регионалния инспекторат по образованието – Бургас, и електронните страници на РИО-Бургас, и МОН.

7. Кратко описание на длъжността:

 • Основната цел на длъжността „старши експерт по природни науки и екология”е да създаде условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на областта, като подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на началника на регионалния инспекторат по образованието, чрез организационно-методическа дейност и инспектиране на образователно-възпитателния процес по предметите от културно-образователната област „Природни науки и екология” в областта на основното и на средното общо образование.

8. Границите (от-до) на заплатата определена за длъжността – от 340 до 1150.00 лв. 

9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

10. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

 • Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: www1.government.bg/ras или от нормативни документи на страницата на министерството /www.mon.bg/.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам