Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-331 / 07.03.2014 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „главен експерт”, в отдел „Ремонтни дейности”, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки”, Министерство на образованието и науката.

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

 • длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 6
 • наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 2
 • минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър
 • минимален професионален опит – 4 години, придобит в области на дейност, свързани с проектирането, строителството, инвестиционната дейност или дейности, свързани с изпълнение на обществени поръчки или
 • минимален ранг - III младши

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

 • професионална област от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления „Технически науки”, с професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия” или „Социални, стопански и правни науки” с професионално направление „Икономика”
 • добри компютърни умения, работа с MS Office
 • познаване и ползване на законовата и подзаконовата нормативна уредба, свързана с изпълняваната работа.

3. Начин на провеждане на конкурса:

 • тест
 • интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
 • Други документи: документ за компютърни умения, владеене на чужд език и др.

5. Срок и място за подаване на документи:

 • Краен срок – 28.03.2014 г. вкл.
 • Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата в Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, Приемна, всеки работен ден от 09:00 до 18:00 часа, телефони за контакт: 02/9217 619 и 02/9217 607.

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса

 • електронната страница на Министерството на образованието и науката.

7. Кратко описание на длъжността:

 • Основната цел на длъжността „главен експерт” в отдел „Ремонтни дейности” е да анализира, да дава становища и да подготвя предложения за решения на управленски проблеми и методологически въпроси, свързани с развитието и поддържането на материално-техническата база на МОН и сгради на второстепенните разпоредители в системата на образованието и науката. Планира, реализира и отчита изпълнението на основните функции и специфични дейности на отдела за реализация на програми и проекти за реконструкции, основни и текущи ремонти на сгради и помещения държавна собственост в образователната система. Участва в подготовката и провеждането на процедури, свързани с изпълнение на инвестиционната програма.

8. Границите (от-до) на заплатата, определена за длъжността от 410 до 1500.00 лв.

9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

10. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

 • Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: www1.government.bg/ras или от „Нормативни документи“ на страницата на министерството /www.mon.bg/.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам