Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД09-517/08.04.2014 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „младши експерт - човешки ресурси” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” (АПФСИО), Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Кюстендил.

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

 • минимална образователно-квалификационна степен – „професионален бакалавър по …”
 • минимален професионален опит – не се изисква
 • минимален ранг - V младши ранг
 • длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията
  (КДА) – 11
 • наименование на длъжностното ниво съгласно КДА - експертно ниво 7

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

 • област на висшето образование съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления – „Социални, стопански и правни науки”
 • компютърни умения

3. Начин на провеждане на конкурса:

 • тест
 • интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
 • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен
 • Други документи: за компютърни умения, за трудов/служебен стаж, във връзка с установяване на професионален опит, ако има такъв, други.

5. Срок и място за подаване на документи:

 • Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението.
 • Краен срок – 24.04.2014 г. вкл.
 • Документите се подават в Регионалния инспекторат по образованието – Кюстендил, гр. Кюстендил, ул. „Демокрация” № 55, ет. 6, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа,
  лице за контакт Румяна Донева, телефон 078/55 00 76.

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса

 • информационното табло в сградата на РИО – Кюстендил и електронните страници на РИО – Кюстендил и на Министерството на образованието и науката.

7. Кратко описание на длъжността:

 • Младшият експерт – човешки ресурси в отдел АПФСИО, РИО, подпомага изпълнението на дейността на началника на РИО в качеството му на работодател, като изпълнява функции, свързани с администриране на трудовите правоотношения на служители от РИО и на директорите на държавните и общинските училища и обслужващите звена на територията на областта: обработва документи и технически изготвя актове, свързани с възникване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения; създава и води лични трудови досиета; изготвя график за ползването на платения годишен отпуск, отчита ползването му, изготвя необходимите за ползването му заповеди; регистрира, попълва, заверява и при необходимост съхранява трудови книжки; изготвя и заверява документи за трудов стаж и за пенсиониране; при необходимост подготвя производствени характеристики; предоставя информация за свободните работни места за педагогически и непедагогически персонал в държавните и общинските училища и обслужващите звена на територията на областта, приема и регистрира декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

8. Границите (от-до) на заплатата, определена за длъжността от 360,00 лв. до 1100,00 лв.

9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

10. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

 • Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: www1.government.bg/ras или от „Нормативни документи“ на страницата на министерството /www.mon.bg/.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам