Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-748/15.05.2014 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „главен юрисконсулт” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”, Регионален инспекторат по образованието (РИО) – Габрово.

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

 • минимална образователно-квалификационна степен – „магистър”, присъдена професионална квалификация „юрист” и придобита юридическа правоспособност
 • минимален професионален опит – 3 години, придобит в области на дейност, за които се изисква юридическо образование и юридическа правоспособност или
 • минимален ранг – ІV младши ранг
 • длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията
 • (КДА) – 8
 • наименование на длъжностното ниво съгласно КДА - експертно ниво 4

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

 • област на висшето образование съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления – „Социални, стопански и правни науки”, професионално направление „Право”
 • компютърни умения - работа с MS Office

3. Начин на провеждане на конкурса:

 • тест
 • интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

4.1. Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/
4.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
4.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен „магистър” с присъдена професионална квалификация „юрист”
4.4. Копие от документи за придобита юридическа правоспособност
4.5. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)
4.6. Други документи: за компютърни умения, др.

5. Срок и място за подаване на документи:

 • Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявлението.
 • Краен срок – 30.05.2014 г. включително.
 • Документите се подават в РИО – Габрово с адрес: гр. Габрово, ул. „Брянска” № 30, ст. 702, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа, лице за контакт Диана Стефанова, телефон 066/807 919.

6. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса

 • информационното табло в сградата на РИО – Габрово и електронните страници на РИО – Габрово и на Министерството на образованието и науката.

7. Кратко описание на длъжността:

 • Областите на дейност, определящи задълженията на главния юрисконсулт, са: оказване на правна помощ за законосъобразно осъществяване на правомощията на началника на РИО; изготвяне на правни становища и предложения за решаване на въпроси, свързани с дейността на РИО; осъществяване на процесуално представителство пред съда по пълномощие на началника на РИО или по пълномощие на министъра на образованието и науката. Главният юрисконсулт изготвя правни становища по постъпили молби, жалби и сигнали, предлага мерки за предотвратяване на закононарушения, участва в комисии, определени със заповед на началника на РИО, отговаря за законосъобразността на договорите, сключвани от началника на РИО, включително на трудовите договори и други актове, издавани от началника на РИО, свързани с трудови правоотношения, изготвя решения за предоставяне или отказ за предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация, оказва правна помощ при изготвяне на документацията за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки.

8. Границите (от-до) на заплатата, определена за длъжността от 360,00 лв. до 1250,00 лв.

9. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

10. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

 • Образци за заявление за участие в конкурса и декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от следния интернет адрес: www1.government.bg/ras или от „Нормативни документи“ на страницата на министерството /www.mon.bg/.

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам