Съдържание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А,

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт по организация на средното образование”, в отдел „Инспектиране и организационно методическа дейност”,
Регионален инспекторат по образованието - Бургас

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД09-854/ 30.05.2014 г. на министъра на образованието и науката реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Венцислав Атанасов Добрев
  2. Стамена Иванова Дякова

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 02.07.2014 г., в 10.00 часа часа, за решаване на тест в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

Резултатите от решаването на теста ще бъдат обявени на кандидатите на 02.07.2014 г. от 11:30 часа, в сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2 А, зала на VII етаж.

Интервюто ще се проведе на 02.07.2014 г. от 11:45 часа, в зала на VІІ етаж, в сградата на Министерство на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

ІІ. Не се допуска до конкурс кандидата:

Евелина Николаева Буга - Вълканова
Основание за недопускане
Чл. 20, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурси за държавни служители: не притежава минимално образователно-квалификационна степен – бакалавър с професионална квалификация „учител” по предмет/и от една/ от всички културно-образователни области; не притежава минимално изискуемия професионален опит – 1 година стаж като учител по по предмет/и от една/ от всички културно-образователни области или присъден V младши ранг

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам